جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


رای شماره : 559 - 27/07/1347

رای شورای عالی ثبت
سند مالکیت پلاکی بعنوان زمین وتوتستان درزمان جریان ثبت عادی صادر و به دیگری منتقل گردید. مالک تقاضای تفکیک کرد در معاینه محل معلوم شدکه با مجاوران اختلاف دارد و مجاوران غالبا تقاضای ثبت نکرده اند مالک سند مالکیت خود را تسلیم و رضایت دادکه مقدار معینی درجهت معینی از محدوده سند او اخراج و سند مالکیت به این ترتیب اصلاح گردد. هیئت نظارت رای داد ( مادام که نسبت به کلیه مجاوران ملک موردگزارش درخواست ثبت نشود و مجهول المالک باقی بماند اصلاح حدود پلاک مورد نظرمیسرنیست مگر اینکه مالک با تسلیم سند مالکیت خودکتبا درخواست ابطال ثبت و سند تجدید تحدید آنرا بکندکه دراین صورت با انتشارآگهی تحدید حدود برابرمقررات مجددا ملک تحدیدشده و عملیات ثبتی ادامه خواهدیافت ).
رای مورخ 27/7/47 شورا:
" در صورتی که دارنده سند مالکیت موضوع کردن قسمت مورد تجاوز را از ملک خود تقاضاکند و این درخواست خللی بحق دیگران وارد نکند اصلاح سند مالکیت بر طبق تقاضای وی اشکالی ندارد ".
(نظیررای 240-451)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 732
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
72
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
559
تاریخ تصویب :
1347/07/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :