جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


رای شماره : 603 - 11/08/1347

رای شورای عالی ثبت
اجرائیه صداق صادرشدوطرفین به اقساط ماهی 2000ریال توافق کردند درپرداخت تعدادی ازاقساط که بالغ بر16000ریال میشدتاخیربعمل آمدواین امرباعث شکایت زوجه شدصورت جلسه بازپرسی دادسراحاکی است که مجددا توافق کرده اندکه ازتاریخ تنظیم صورت جلسه ماهی 1000ریال بدهد.زوجه مدعی شدکه این تقسیط ناظربه اقساط بعدازآن تاریخ است ومبلغ 16000ریال رابایدیکجابدهدزیرادرصورت جلسه دادسرااین عبارت نوشته شده است :
"بابت مهریه موضوع پرونده شماره ....شعبه 5اجراثبت تهران توافق شده ازبابت مهریه ازماه جاری مبلغ یکهزارریال بپردازد".
اداره اجراشکایت بستانکارراوارددانست وموردتاییدهیئت تجدید نظرواقع شد.
رای مورخ 11/8/47شورا:
* سابقه *

نکات توضیحی :
اول - مقصوداز(حال )همان مبلغ 16000ریال است .
دوم - مقصودشورااین است که منشاشکایت به دادسرااقساط معوقه بوده است دراینصورت چگونه ممکن است نسبت به 16000ریال سکوت اختیار کرده وفقط تکلیف اقساط آینده راازقرارماهی 1000ریال معین کنند؟نتیجه آنکه مقصودزوجین درتوافق اخیرترتیب پرداخت همه دین بوده است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 737-738
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
72
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
603
تاریخ تصویب :
1347/08/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :