جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


رای شماره : 604 - 11/08/1347

رای شورای عالی ثبت
پس ازصدوررای 585 وراهنمائی طرفین به دادگاه ،دادگاه دررای مورخ 13/9/44خودمراتب رامربوط به اجرااسنادرسمی ودرصلاحیت ثبت دانست معذلک مدیرثبت درتاریخ 19/2/45رای دادکه متعهدبایدطبق مدلول سند، آهک حبه راپای بندقهرودتحویل دهدووسائل تحویل آنراطبق تعهدخودفراهم کند.هیئت تجدیدنظرعقیده داشت که آوردن آهک تاسربند،کافی برای اجرا تعهداست ورای مدیرثبت رافسخ کرد.
رای مورخ 11/8/47شورا:
"باسابق رای شوراهرگاه باتصمیم دادگاه اختلافی حاصل شده باشدرفع آن بایدازطرف قانونی بعمل آید".
***
شرح - نظیرموردرای 380بایدقضیه طبق ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی ازطریق دیوان تمیزحل شود.ضمنارای بدوی وتجدیدنظرهم گسیخته شد.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 738
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
72
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
604
تاریخ تصویب :
1347/08/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :