جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


رای شماره : 610 - 07/10/1347

رای شورای عالی ثبت
هنگام بازداشت ماشین موردرهن معلوم شدکه فاقدموتورولوازم اصلی است وتقاضاشدکه طبق ذیل ماده 121نظامنامه اجراعمل شود.
رای مورخ 7/10/47شورا:
"رعایت ماده 121آئین نامه اجراثبت درصورت لزوم منوط به تقاضای بستانکاراست ".
توضیح - بین این رای ورای شماره 7اندک اختلافی هست زیرااجرارای اکثریت دررای شماره 7 مستلزم اخطارماده 15نظامنامه است ودرمانحن فیه مستلزم اخطارپنج روزماده 121ولی درهرحال سندبطورذمه ای اجرامیشودفعلا عمل طبق رای بالااست نه رای شماره 7
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 837
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
72

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
610
تاریخ تصویب :
1347/10/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :