جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


رای شماره : 131 - 31/5/1346

رای شورای عالی ثبت
بعدازصدوراجرائیه ونشرآگهی برای روز10/7/44بدهکاران دروارده مورخ 31/6/44به ابلاغ اجرائیه بشح ذیل اعتراض کردند:
الف - باوجوداینکه بدهکاران مادروفرزندهستندکسی که اجرائیه را دریافت کرده وبعنوان خویشاوندتعهدکرده که ابلاغ کندخودراخواهرهمه مدیون هامعرفی کرده است .
ب - مامورابلاغ بایددرذیل اجرائیه می نوشت که اجرائیه رابه کدام نشانی برده ونیزننوشته است که مدیون هاکلایابعضابوده اندیانه تامجوزی برای ابلاغ به یکی ازاهل خانه وجودداشته باشد.
ج - کسی که اجرائیه رادریافت کرده خودرادارنده شناسنامه شماره ... همدان معرفی کرده است درحالی که این شماره به دیگری اختصاص دارد.
مامورمربوطه درمقام اداتوضیحات راجع به ابلاغ مذکوراظهارکردکه تحقیقات مجدددرمحل کرده ومعلوم شدکه گیرنده اوراق اجرائی خواهر بدهکاران نبوده است واینکه درذیل اجرائیه اوراخواهربدهکاران معرفی کرده است ازقول گیرنده اوراق اجرائی نوشته است وقول اودرست نبوده است .
اعتراضات بالارارئیس اجراردکردوموردتاییدهیات تجدیدنظر اجرائی قرارگرفت وهیات مذکوراستدلال ردکه قول اخیرمامورابلاغ ،خارج ازصلاحیت اوبوده وابطال عمل اوبایدبه دستورمقامات صالح قانونی باشد.
کنترل نیزایرادات ذیل راافزود:
الف - خسارت تاخیرمطابق مقررات حساب نشده است .
ب -آگهی الصاقی به محل ملک موردمزایده الصاق نشده است (ماده 85 نظامنامه اجرا).
ج- وضع اجاره بندی ملک درنظرگرفته نشده است .
رای مورخ 31/5/46شورا:
"رای هیات تجدیدنظراشکالی ندارد".
***
نکات توضیحی :
اول -اعتراض اول به این دلیل ردشده است که امثال اینگونه مسامحات ازاشخاصی که اطلاعات اداری ندارندوازمقررات بهره ای نبرده اندودر برخوردبامامورین دراظهارات خودنمی تواننددقیق باشندمطمح نظرنیست علی الخصوص که درهمان اقامتگاه مدیون هااین ابلاغ صورت گرفته است .
دوم -اعتراض دوم درواقع تکلیفی رابیان میکندکه قانون ومقررات چنان تکلیفی رابرای مامورابلاغ معین نکرده است (ماده 11نظامنامه اجرا). سوم -اعتراض سوم به این دلیل مردوداست که شماره شناسنامه درهرسال ازعددیک شروع میشودوچون درذیل اجرائیه ذکرتاریخ نشده نمی توان تصدیق اداره آماررا(مشعربراینکه شماره ....اختصاص به شناسنامه دیگری دارد) که مربوط به سال معینی است قرینه مثبت اعتراض بدهکاران دانست باید تصدیق می کردکه آن شماره ازآغازتاسیس اداره آمارتاکنون درهمدان متعلق به دیگران است وتعلق به گیرنده اوراق اجرائی ندارد.
چهارم - تخلفات اجرائی که کنترل خاطرنشان کرده قابل ملاحظه است لکن مادام که مزایده واقع نشده باشددرمورداجاره بندی خودمدیرثبت به استنادماده 87 نظامنامه میتوانددستورتجدیدآگهی بدهددراین صورت سایرایردات کنترل موقع تجدیدآگهی قابل جبران است وبهرحال فعلابرای رسیدگی شوراعرضه نشده است وشوراازرسیدگی به آنهافارغ است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 167-169
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
131
تاریخ تصویب :
1346/05/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :