جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


رای شماره : 132 - 17/2/1343

رای شورای عالی ثبت
بدهکاربعدازصدوراجرائیه تقاضای تقسیط کردوتقسیط بعمل آمد. دائن اوراملی دانسته وبه تقسیط اعتراض کردبه این اعتراض درهیات تجدیدنظررسیدگی شدوهیات تصمیم راجع به تقسیط رافسخ کرد.
رای مورخ 17/2/43شورا:
"تقسیط بدهی متعهدازطرف مدیرثبت یارئیس اجرادرموردی که شکایت ازتعیین اقساط راردمی نمایدقابل انطباق به ماده 126آئین نامه اجراثبت است بنابراین رای تجدیدنظردرموردشکایت ازاقدام مدیرثبت یارئیس اجرادرتعیین اقساط،برخلاف قانون ومقررات نیست ".
نکات توضیحی :
اول - بعضی تصورمی کنندکه تقسیط ازاختیارات خاصه مدیرثبت است وتشخیص مدیرثبت هم دراصل استحقاق مدیون نسبت به تقسیط وهم درمیزان اقساط،قابل اعتراض وقابل رسیدگی درهیات تجدیدنظراجرائی نیست تاچه رسدکه هیات مزبورقراراقساط مدیرثبت رافسخ کرده وخوداقساط معین کندوبطورخلاصه مواد126-127نظامنامه اجراراشامل عمل تقسیط که ازطرف مدیرثبت میشودنمی داننددلیلی که اقامه میکننداین است که :
اولا- ماده 126-127مربوط به شکایت ازعملیات اجرائی است وعمل تقسیط،مصداق عملیات اجرائی نیست تاطبق ماده 126قابل شکایت باشد.
ثانیا- فرضاکه تقسیط،مصداق عملیات اجرائی باشدوشاکی ازتقسیط شکایت کندنخست بایدخودمدیرثبت (تقسیط کننده )به آن شکایت رسیدگی کندورای بدهدتابراثرشکایت ازاین رای ،هیات تجدیدنظراجرائی مجال رسیدگی پیداکندواین ممکن نیست زیرامدیرثبت که خوداظهارنظردراستحقاق تقسیط ومیزان تقسیط کرده اگربخواهدبه اعتراض به تقسیط رسیدگی کند عمل عبثی است زیرااوهمیشه نظرخودرادراستحقاق تقسیط ومیزان تقسیط تاییدخواهدکردوازنظرسابق خودعدول نخواهدکرد.
ملاحظه - عملیات اجرائی به نوبه خودیک اصطلاح حقوقی است که تعریف قانونی آن وجودنداردومفهوم عرفی (تفاهم عرفی )آن ملاک است : عملیات اجرائی یک رشته اقدامات قانونی برای اجراسندرسمی (یاسندعادی محکوم به حکم سندرسمی مانندچک )است که توسط اجراثبت صورت میگیرد.بنابه این تعریف ،ابلاغ اجرائیه وتقسیط،مصداق عمل اجرائی است این امربدیهی است . امااشکال دوم که دربالاگفته شده صحیح وواردنیست زیراممکن است مدیرثبت شخصی رامستحق تقسیط تشخیص دهدواقساط معین کندودائن اعتراض مستدلی نمایدومدیرثبت باتوجه به ادله اوازتصمیم خودراجع به تقسیط عدول کندو یامیزان اقساط راافزایش دهدوهکذااحتمالات معقول دیگرکه مسئله رابهر حال ازصورت عبث که دربالابه آن اشاره شدخارج می کند.
دوم - همانطورکه قبول تقاضای تقسیط واقدام به تقسیط یک عمل اجرائی است ردآن تقاضاهم عملی است اجرائی که درصورت شکایت ازردتقسیط بایدطبق مواد126-127نظامنامه اجرارسیدگی بعمل آید.
نظیررای 133
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 169-171
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
132
تاریخ تصویب :
1343/02/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :