جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


رای شماره : 133 - 6/9/1345

رای شورای عالی ثبت
زوج که اجرائیه مهریه علیه اوصادرشده بودتقاضای تقسیط ازاجرا ثبت کرد.دایره اجرابعدازتحقیقات ازوضع مالی اوتقاضای تقسیط رارد کرد(درحالی که برگ صورت مجلس تحقیقات حکایت ازوضعی می کردکه به استنادآن می بایست قبول تقسیط کرد.)هیات تجدیدنظراجرائی رای اجرارا فسخ وبه اعتقادلزوم تقسیط،خوداقساط رامعین کرد.دائن برای تجدیدنظر اعتراض کرد.
رای مورخ 6/9/45شورا:
"رای هیات تجدیدنظردرنتیجه اشکال ندارد".
***
نکات توضیحی :
اول - دراین موردنیز(مانندرای 132)شوراتقسیط رامصداق عملیات اجرائی تلقی کرده است .
دوم - هرگاه هیات تجدیدنظررای رئیس اجرا(ویامدیرثبت )رادرامر تقسیط (بهرصورت که باشد)فسخ کندصلاحیت داردکه دراین مرحله خودباتوجه به برگ تحقیقات واستماع توضیحات لازم (طبق ماده 130نظامنامه اجرا) تقسیط بعمل آورد.
(نظیررای 132)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 171-172
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
133
تاریخ تصویب :
1345/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :