جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


رای شماره : 134 - 11/4/1346

رای شورای عالی ثبت
اجرائیه سندذمه ای برای مبلغ 850000 ریال صادرشد.باتوجه به برگ تحقیقات ازوضع مالی مدیون ماهانه ده هزارریال قسط برای اومعین شد. بستانکاربه میزان قسط اعتراض کردهیا تجدیدنظراجرائی نیزبه استناد همان برگ تحقیقات ماهانه بیست هزارریال قسط برای اومعین کرد.بدهکار اعتراض کردکه دربرگ تحقیقات مطلبی که اقتضامضاعف کردن قسط راداشته باشدمشاهده نمی شودورای تجدیدنظرمستندنیست .
رای مورخ 11/4/46شورا:
"باملاحظه پرونده وتوجه به جریان کارواینکه رای هیات تجدیدنظر مقرون به اوضاع واحوالی نیست که نظررئیس اجرارامتزلزل نمایدرای صادره ازهیئت تجدیدنظرفسخ میشود".
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 172
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
134
تاریخ تصویب :
1346/04/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :