جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


رای شماره : 135 - 28/6/1346

رای شورای عالی ثبت
اجرائیه مهریه صادرشدومنتهی به تقسیط گردید.حقوق زوج که مامور دولت است درماه 12894ریال است و4100ریال درهرماه به بانک میدهد.در دایره اجراماهانه 8000 ریال قسط اصل دین و1000ریال قسط برای حقوق دیوانی تعیین شدکه جمع سه رقم بالادرماه از12894ریال تجاوزمیکند.مدیون زن وفرزندهم دارد.دربرگ تحقیقات ذکرشده که مدیون درآمددیگری ندارد. نظررئیس ثبت موردتائیدهیات تجدیدنظرواقع شد.
رای مورخ 28/6/46شورا:
"باتوجه به جهاتی که درگزارش ذکرشده رای هیات تجدیدنظربرخلاف دوماده 33-66آئین نامه اجرااست وفسخ میشود".
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 172-172
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
135
تاریخ تصویب :
1346/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :