جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


رای شماره : 136 - 21/10/1346

رای شورای عالی ثبت
زوج به زوجه وکالت بلاعزل دادکه سه دانگ مشاع خانه اوراتامدت دهسال بخودمنتقل کندوضمن عقدلازم شرط شدکه هرگاه زوج عملی کندکه موضوع وکالت را منتفی گرداندصدهزارتومان به زوجه بدهد.زوج در18/11/45خانه رابدوفرزند خود(باحق خیارفسخ مادام العمربرای خود)صلح محاباتی کرد.درتاریخ 12/11/45دفترخانه به اواخطارکردوجه التزام رابدهدوسپس اجرائیه صادر وابلاغ شدوتقسیط دین به عمل آمدکه مورداعتراض زوجه واقع شدورئیس اجرا اعتراض راردکرد.هیات تجدیدنظررای رئیس اجرارافسخ کردبه این دلیل که انتقال خانه باحق فسخ کاشف ازتمکن زوج درپرداخت دین دفعتاواحده می باشد. بعدازوجین قضیه رابه سازش پایان دادند.
رای مورخ 21/10/46شورا:
"طبق سندشماره ....موضوع خاتمه یافته است اقدامی ندارد".
نظیررای 137
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 173-174
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
136
تاریخ تصویب :
1346/10/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :