جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


رای شماره : 138 - 28/4/1346

رای شورای عالی ثبت
زوجه که ایرانی بودعلیه زوج که تبعه خارجه بوداجرائیه صداق صادروزوج برای بقیه طلب زوجه درایران توقیف شدوتقاضای تقسیط کرد.دایره اجرا اقساط معین کرد(ولی عمل به ماده 33نظامنامه اجرارابه قلمروخاک ایران محدودکرد)هیئت تجدیدنظراجرائی بااعتقادبه اینکه وضع مالی مدیون باید بدون محدودیت مکانی موردتوجه تقسیط باشدقبول تقاضای تقسیط رامخالف ماده 33دانست ورای رئیس اجرارافسخ کرد.
رای مورخ 28/4/46شورا:
"علاوه براینکه وضع فعلی پرونده واوضاع واحوال موجوده بشرح گزارش میرساندکه تقسیط اجرابامیزان بدهی ووضع مالی مدیون متناسب نیست اساسا قبل ازتحقیق کامل وروشن کردن وضع مالی مدیون قرارتقسیط موردی نداشته است ورای هیئت تجدیدنظرازاین جهت بلااشکال است ".
***
توضیح - مستفادازماده 33 نظامنامه اجراموادقانون اعساراین است که ازنظرقانونگذارایران اصل (فرض قانونی )بریساراست ومدعی اعسار بایددلیل بدهدوتقاضای تقسیط هم نوعی ازادعااعساراست پس متقاضی اعساروتقسیط بایددلیل استحقاق تقسیط رابدهدوتاوقتی که دلیلی ندهد سندلازم الاجراعلیه اواجراخواهدشدومصون ازتوقیف نمی باشد.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 177
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
138
تاریخ تصویب :
1346/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :