جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


تاریخ 2/3/1378 شماره دادنامه 65 کلاسه پرونده 77/98

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چون طبق مقررات ، تشخیص ارزش تحصیلی دوره های آموزش خاصی درجهت ارتقاء سطح علمی و تجربی مستخدمین دولت از وظایف اختصاصی شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی می باشد و تسری آثار مترتب بر یک دوره تحصیلی خاص از لحاظ ارزش تحصیلی به دوره های بعدی قانونا" الزامی نیست و ارزش تحصیلی هر دوره علی الاصلاق به تشخیص شورای مذکور راجع است ، و با عنایت به مادتین 30و36 لایحه قانونی استخدام کشوری که به موجب آنها تعیین شرایط احراز مشاغل مختلف گو ارتقاء به طبقات بالاتر و برخورداری از گروه آن از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و سایر عوامل مربوط به سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است ، وسازمان مذکور شرایط احراز کلیه رشته های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه را به تفصیل تدوین و تصویب کرده است ، و برخورداری از حقوق و مزایای دوره های آموزشی یا کارآموزی در حد ارزش تحصیلی معتبر امکان پذیر است ، دادنامه شماره 74 مورخ 23/1/1377 شعبه چهاردهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد .
این رای مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری ، برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط در مواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات دیوان عدالت اداری - قائم مقام دیوان محقق

26
* سابقه *

شماره ه/77/98 22/4/1378
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای فریدون تاجمیر ریاحی
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8و12و14 یدوان عدالت اداری 0

مقدمه الف : شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/583 موضوع شکایت آقای محمدعل یمحمد دوست به طرفیت ،1 وزارت فرهنگ و آموزش عالی 2 سازمان امور اداری و استخدامی کشور3 راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، بشرح دادنامه شماره 722مورخ 17/11/1372 چنین رای صادر نموده است ، هرچند که تشخیص و تعیین ارزش تحصیلی فارغ التحصیلان در صلاحیت وزارت علوم و آموزش عالی سابق و وزارت فرهنگ و آموزش عالی فعلی بوده و می باشد و هرچند که در اساسنامه کلاس عالی اختصاصی خط وابنیه راه آهن جمهوری اسلامی ایران ارزش تحصیلی آنان فوق دیپلم وکمک مهندسی پیش بینی شده ، النهایه با توجه به مصوبه یکصد وشصت ویکمین جلسه 8/7/1349 شورای مرکزی دانشگاهها که ارزش تحصیلی 29 نفر فارغ التحصیلان دوره اول کلاس عالی خط وابنیه راه آهن معادل لیسانس شناخته شده و به آنها منجمله آقای جواد بهرامیان دانشنامه پایان تحصیلات رشته مهندسی خطل وابنیه اعطاء گردیده ، و با عنایت به اینکه آقای محمدعلی محمددوست دارای همان شرایط لازم برای 29 نفر مذکور بوده و بشرح تائیدیه معاونت نیروی انسانی و آموزش راه آهن و سایر مدارک موجود دوره کلاس عالی را با موفقیت گذرانده و شایسته اخذ گواهی معادل لیسانس فنی می باشدوبا در نظر گرفتن اینکه ازطرف وزارت فرهنگ وآموزش عالی جهات افتراق وضع تحصیلی مشارالیه با29 نفر ذکر شده تعیین ومشخص نشده است ،از این جهت حکم به وارد بودن شکایت واستحقاق نامبرده به اخذدانشنامه پایان تحصیلات رشته مهندسی خط و ابنیه معادل لیسانس از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی و برخوورداری از مزایای آن با رعایت سایر مقررات قانونی صادر می شود0 ب شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/266 موضوع شکایت آقای سیدمهدی میرقربان قاسمی به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی به خواسته ، صدور دانشنامه مهندسی مکانیک و ارتقاء گروه و پایه آموزش عالی به خواسته ، صدور دانشنامه مهندسی مکانیک و ارتقاء گروه و پایه آموزش عالی به خواسته ، صدور دانشنامه مهندسی مکانیک و ارتقاء گروه و پایه آموزش استخدامی فارغ التحصیلان دوره های بعد از دوره اول سال 1342 بشرح دادنامه شماره 538 مورخ 4/5/1377چنین رای صادر نموده است ، نظربه اینکه ارزش تحصیلات 29 نفر فارغ التحصیلان سال 1342 کلاس عالی خط و ابنیه راه آهن به دلالت نامه مورخ 16/7/1349 وزیر علوم و آموزش عالی به راه آهن دولتی ایران و مستندا" به مصوبه یکصد وشصت ویکمین جلسه مورخ 8/7/1349شورای مرکزی دانشگاهها معدل لیسانس تشخیص داده شده است ، و با التفات به اینکه سازمان امور اداری واستخدامی کشور طی نامه مورخ 16/3/1375 ارسالی به ثبت اسناد و املاک کشور اعلام داشته که فارغ التحصیلان آموزشگاه اختصاصی ثبت می توانند با داشتن 8 سال سابقه و تجربه در مشاغل تخصصی ثبت نظیر دارندگان لیسانس با آنان رفتار گردد، وهمچنین به موجب نامه مورخ 5/5/1356 سازمان امور اداری فارغ التحصیلان دو ساله آموزشگاه عالی وزارت دارائی پس از انجام لااقل 8 سال خدمت در رشته مربوط می توانند ازمزایای شغلی دارندگان لیسانس برخوردار شوند و بالاخره نظر به اینکه شاکی دوره دوساله کلاس عالی اختصاصی راه آهن را با موفقیت به پایان رسانیده و سازمانهای دولتی با فارغ التحصیلان دوره های دو ساله آموزشگاه عالی نظیر دارندگان لیسانس رفتار نموده اند، علیهذا با التفات به مراتب فوق و طول خدمت شاکی در راه آهن و احکامی که در موارد مشابه از شعب دیوان عدالت صادر گردیده استحقاق نامبرده به ارتقاء گروه و مزایای استخدامی مانند دارندگان لیسانس محرز و شکایت از این حیث وارد است 0 ج شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1066 موضوع شکایت آقای فریدون تاجمیر ریاحی به طرفیت 1 شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران 2 وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، بخواسته 1 الزام به صدور دانشنامه لیسانس مهندسی خط و ابنیه (راه وساختمان )2 ارتقاء گروه پایه از تاریخ صدور دانشنامه بشرح دادنامه شماره 74 مورخ 20/8/1377 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی دائربر اینکه 000 شاکی فاقد صلاحیت علمی تشخیص واستخقاق دریافت مدرک فوق را نداشته اند، و با توجه به لایحه جوابیه مورخ 14/10/1376 مدیرکل امرو کارکنان منابع انسانی راه آهن جمهوری اسلامی ایران دائر بر اینکه 000 اصولا" انجام خواسته شاکی از وظایف واحدهای حقوقی راه آهن جمهوری اسلامی ایران نبوده و نمی باشد، و تعیین ارزش مدرک تحصیلی کارکنانی نظری شاکی از اختیارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی بوده و می باشد000 و با توجه به مقررات ماده 11 قانون دیوا عدالت اداری وصلاحیت و حدود اختیارات دیوان در ارتباط با شکایت شاکی از ناحیه طرفهای شکایت تخلفی از قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها که موجب تضییع حق نامبرده شده باشد و رسیدگی به آن در محدوده مقررات مذکور با دیوان باشد مشهود نیست و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد0
هیات عمومی دویان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محقق قائم مقام دیوان و با حضورروسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدرو رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره : 1915912/7/1378

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
65
تاریخ تصویب :
1378/03/02
تاریخ ابلاغ :
1378/07/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :