جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


رای شماره 139 - 23/12/1345

رای شورای عالی ثبت
پس ازصدوراجرائیه مهریه زوج تقاضای تقسیط کردوقبول شدوبعضی از اقساط هم پرداخت شدوزوجه وصول کرد.سپس زوج به اداره ثبت اعلان کردکه در وضع مالی اوتغییرحاصل شده است دراقساط تجدیدنظرکنندوقسط کوچکتر معین شود.این تقاضاقبول واقساط کوچکترمعین شدکه مورداعتراض زوجه واقع گردید.
رای مورخ 23/12/45 شورا:
"قرارتقسیط ثانوی موردنداشته است ".
***
توضیح - درموردبحث ادله تغییروضع مالی مدیون نارساوقابل ترتیب اثرنبودبهمین جهت تقسیط ثانوی بدون اثراعلان شد.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 177-178
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
139
تاریخ تصویب :
1345/12/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :