جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


رای شماره : 140 - 16/7/1343

رای شورای عالی ثبت
شخصی مقداری برنج طلب داشت ،باصدوراجرائیه مقداری ازآن وصول شدو مدیون برای باقی دین توقیف گردیدوتقاضای تقسیط کرد.ثبت مربوطه به استنادماده 33نظامنامه اجرانظردادباقی طلب رامدیون بایدیکجادرآبان 1343که وقت برداشت محصول است به دائن بدهد.
رای مورخ 16/7/43 شورا:
"عمل مدیرثبت درتعیین موعدپرداخت بقیه بدهی مدیون به کیفیتی که گزارش ازآن حاکی اس برخلاف مقررات اجرائی نمی باشد".
***
شرح - وقتی که مدیرثبت به استنادماده 33نظامنامه اجراقانوناحق داردکه قسط اول رادرمهلت معقول قرارداده واقساط بعدی رابه فواصل معین ومتعاقب آن قراردهدبطریق اولی میتوانداقساط بعدی راهم ضم به قسط اول نمایدزیرااین اقدام (بافرض قبول اصل تقسیط )انفح بحال بستانکاراست . اساس رای شوراهمین است ونظیراین موردیک رای دیگرهم ازشوراصادرشده است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 178
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
140
تاریخ تصویب :
1343/07/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :