جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


رای شماره : 142 - 2/9/1346

رای شورای عالی ثبت
اجرائیه صداق صادروابلاغ شدمدیون دادخواست اعساردادوبه نفع اوحکم صادرشدودادگاه برای اجراماده 37 قانون اعسارمصوب 1313(راجع به تقسیط) محکوم له دعوی اعساررابه اجراثبت هدایت کرد.بااینکه درچنین وضع نوبه به اجراماده 25نظامنامه اجرانمیرسدطبق آن ماده رفتارکردندوزوج به این اقدام معترض ودرخواست لغوآنرانمود.پس ازصدوردستوربازجوئی ازوضع مالی زوج خوداوتصدیقی ازاداره مربوطه (که کارمندآنجابود)تحصیل وبه دایره اجرادادکه بموجب آن حقوق وی ماهی 4800ریال معین شده بود.ماهانه 2500ریال قسط برای اومعین شدمشروط به اینکه ضامن یاکفیل بدهد(ذیل ماده 33نظامنامه اجرا).
مدیون اعتراض کردکه ضامن وکفیل نمی توانیم بدهم وبه دادن قول شرف طبق ذیل ماده 33نظامنامه اجراحاضرم .کسان وآشنایان اوهم حاضربه ضمان و کفالت نشدند.رئیس اجرادرمورداعتراض زوج به میزان اقساط رسیدگی ورد کردوموردتاییدهیات تجدیدنظرواقع شد.
رای مورخ 2/9/46شورا:
"باملاحظه صورت مجلس رسیدگی به وضعیت دارائی مدیون مورخه 15/5/46 هرگاه درآمدبغیرازحقوق مدیون معرفی نشودرعایت ماده 66آئین نامه اجرا ضروری است ".
نظیررای 135
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 179-180
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
142
تاریخ تصویب :
1346/09/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :