جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


رای شماره : 144 - 19/11/1346

رای شورای عالی ثبت
برای اجراسند ذمه ای ازحقوق معوقه مدیون درحساب جاری بانک (که از طرف اداره متبوعه او واریز و از طرف حسابداری به جهاتی دستورعدم پرداخت آن داده شده بود ) به تقاضای بستانکار بازداشت شد. مدیون اعتراض کردکه باید ماده 66 نظامنامه اجرا رعایت شود زیرا جمع شدن حقوق معوقه جنبه پس انداز ندارد تا یکجا قابل بازداشت باشد.شکایت ازطرف رئیس اجرا و تجدیدنظر رد شد.
رای مورخ 19/11/46 شورا:
"درصورتی که بازداشت حقوقی که متعهد از وجوه عمومی میگیرد لازم باشد رعایت ماده 66 آئین نامه اجرا ضرورت دارد ".
***
توضیح - اساس رای این است که جمع شدن حقوق معوقه جنبه پس انداز ندارد و در ایام تعویق پرداخت حسب المعمول شخص برای اعاشه خود و عیال خود وام میگیردکه تعهد به پرداخت آن را دارد دائن میتواند اثبات کندکه او از این بابت وام ازکسی نگرفته است تا یکجا آن وجوه بازداشت شود.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 181
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
144
تاریخ تصویب :
1346/11/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :