جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


رای شماره : 145 - 7/10/1346

رای شورای عالی ثبت
دراجراسندذمه ای 2500مترمشاع اززمین پلاک .....مدیون به اداره ثبت معرفی شد.مجموع مساحت پلاک مذکور7631مترمشاع از15262متراست . اشتباهاتمام 7631مترتوقیف گردیدوبه مبلغ 750000 ریال ارزیابی شدو حال اینکه میزان بدهی بموجب سند250000ریال بوده است .درجلسه مزایده خریداری نبودوشکایتی هم ازعملیات اجرائی نشد.بستانکارطبق ماده 100 اصلاحی نظامنامه اجراتقاضای حراج کرددراین موقع ثبت محل بوقوع اشتباهات ذیل پی برد:
الف - به ماخذمبلغ دین وارزیابی نبایدمقدار7631متربه مزایده نهاده میشد(درقبال 750000ریال ).
ب - کارشناس محلی است ومعلوم نیست درمحل کارشناس رسمی وجود داشته است یانه (ماده 35نظامنامه اجرا).
رای مورخ 7/10/46شورا:
"درعملیات اجرائی بالنتیجه اشکال موثربنظرنمی رسد".
***
شرح - نظرشورااین است که آگهی حراج رامیتوان به ماخذطلب واقعی ، اززمین مدیون منتشرکردواشتباهی راکه درآگهی مزایده رخ داده بودمیتوان درآگهی حراج جبران کردواین مقدارازاشتباه صدمه به رکن عملیات اجرائی (رای 36)نمی زند.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 182
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
145
تاریخ تصویب :
1346/10/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :