جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


رای شماره : 146 - 28/2/1347

رای شورای عالی ثبت
عده ای ازبانک وامی گرفتندومتضامنامسئول پرداخت طلب بانک شدند واملاکی رانزدبستانکاربه وثیقه نهادند.درسندوثیقه ذکرنشدکه هرملکی درقبال چقدرازطلب ،وثیقه است .اجرائیه برای وصول سی میلیون ریال مانده طلب صادرشدوچون یکی ازبدهکاران ورشکسته بوددرآگهی مزایده حراج ،ملک موردوثیقه اوذکرنشد.درجلسه حراج دائن املاک موردوثیقه رابه مبلغ شصت میلیون ریال خریدولی بموجب حکم دادگاه یکی دیگرازبدهکاران ورشکسته اعلان شدلذاحسب معمول اوراق اجرائی مربوطه به اداره تصفیه ارسال شدوآن اداره ملک موردوثیقه ورشکسته رادرقبال 140000000ریال طبق سندقطعی به بانک بستانکارفروخت .
سپس دائن تقاضاکردکه پس ازکسرمبلغ چهارده میلیون ریال ازشصت میلیون ریال ثمن وثائق (درحراج )به استنادصورت مجلس حراج بنام بانک سندانتقال اجرائی صادرشوددربرابراین تقاضااشکالات ذیل عنوان شد:
الف -اجرائیه برای سی میلیون ریال بعنوان مانده طلب بوده است ولی درآگهی هامبلغی تمام وام قیدشده است .دوماه ماده 25مکررقانون ثبت هم از تاریخ جلسه حراج گذشته است .
ب - حراج دروقتی صورت گرفت که یکی ازبدهکاران بموجب دادنامه در همان تاریخ ورشکسته محسوب شده است (رای 130).
ج - درتاریخ موخربرتاریخ جلسه حراج ،قسمتی ازمال موردحراج توسط اداره تصفیه به دائن انتقال داده شده است وموضوع عقدحراج (که مصداق به ارز یک بیع است )قانونامنتفی شده است وبه استنادچنین حراجی نمیتوان سند انتقال اجرائی صادرکرد.
رای مورخ 28/2/47شورا:
"باخاتمه یافتن حراج اشکالی ازجهت ادامه عملیات بعدی نسبت به مابقی دربین نیست ".
***
نکات توضیحی :
اول - چون بهرحال موردوثیقه ازطریق حراج به فروش رسیده است ودرحراج مبلغ معینی که فروش ازآن مبلغ آغازشودموردنظرنیست لذاذکراشتباهی تمام مبلغ وام مضربه عملیات اجرائی نیست .
دوم - طبق ماده 419قانون تجارت عملیات اجرائی بایدبطرفیت مدیر تصفیه جریان پیداکندبه این ایرادبعلت انقضادوماه عنایت نشد.
سوم -انحلال عقدواحدبه عقودمتعدددرموردبیع جاری است (صفحه 108) ولی بیعی که بصورت حراج واقع شدهرگاه بخواهیم به ماخذثمن حراج ،ملک دومین ورشکسته راکه (که اداره تصفیه به دائن فروخته است )به نسبت قیمت آن ازثمن حراج کناربگذاریم معلوم نیست که ثمن آن ملک درحراج مساوی ثمن آن ملک در بیع اداره تصفیه بادائن باشدتاادامه عملیات اجرائی ثبت نسبت به مابقی بلااشکال گرددیعنی سندانتقال اجرائی باقی املاک درقبال چهل وشش میلیون ریال به دائن داده شودبالنتیجه صرف خاتمه یافتن حراج مجوزصدورسند انتقال اجرائی نسبت به مابقی بنظرنمی رسدمگراینکه گفته شودباتوجه به تضامن بدهکاران وباتوجه به اینکه دائن درحراج حاضرشده تمام وثیقه رادر قبال شصت میلیون ریال بخرداگرسندانتقال اجرائی به کیفیت مذکورصادر گردددرنتیجه تمام وثیقه رادرقبال همان شصت میلیون ریال خریده وتغییری در وضع اوپیدانشده است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 182-184
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
146
تاریخ تصویب :
1347/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :