جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


رای شماره : 147 - 19/9/1343

رای شورای عالی ثبت
مدیون پس ازصدوراجرائیه ورشکسته شداداره تصفیه به منظوراجراحکم ورشکستگی طبق بخشنامه های ثبتی دخالت کردوبه دایره اجراثبت نیابت داد که عملیات اجرائی رابه مقداری که منتهی به فروش اموال ورشکسته نشودتصدی کند.درجریان عملیات اجرائی ثبت که به توقیف اموال منجرگردیدثالثی اعتراض کردواموال رامتعلق بخوددانست ،رئیس اجرابه اعتراض طبق ماده 126نظامنامه اجرارسیدگی وشکایت راردکرد.هیات تجدیدنظررای بدوی را فسخ کردبه این دلیل که ماده 126مخصوص اعتراضاتی است که به عملیات اجرائی ثبت که اصالتا(نه ازروی نیابت )انجام میدهدمیشودووجودصلاحیت ذاتی محتاج به دلیل است وبه استنادعدم صلاحیت هیات تجدیدنظرازرسیدگی خودداری کرد.
رای مورخ 19/9/43شورا:
"اقدام اجرائی اداره ثبت ازطرف اداره تصفیه ورشکستگی بوده رسیدگی بدوی وتجدیدنظرموردنداشته مقتضی است اشکال رابه اداره تصفیه اطلاع و منتظراقدام اداره مزبورباشید".
***
شرح - طبق قاعده ،اجرااسنادرسمی درصلاحیت ذاتی ادارات ثبت است واستثنامحتاج به دلیل قطعی است وادارات تصفیه هم میتوانندمانندهرشخص حقیقی یاحقوقی اسنادرسمی راجع به ورشکسته راازطریق ادارات ثبت به معرض اجرادرآورندونظارت کنندکه حقوق ورشکسته ودیان فوت نشودوهیچیک از موادقانون تجارت وآئین نامه های مربوطه صریحااثبات استثنانمی کندلذا بخشنامه های مزبورخلاف قانون است ونبایدمتبع باشد(صفحه 82مجموعه بخشنامه ثبتی سال 1343)مع الوصف نظرشورااین است که مقررات تصفیه امور ورشکستگی مخصص مقررات ثبتی است درمانحن فیه است .
(نظیررای 164-148)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 184-185
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
147
تاریخ تصویب :
1343/09/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :