جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


رای شماره : 148 - 1/3/1344

رای شورای عالی ثبت
اجرائیه ای به مزایده وگرفتن حقوق دیوانی منجرشدوسپس معلوم گردید که بدهکارورشکسته بوده است .پرونده اجرائی به اداره تصفیه ارسال وبااخذ حقوق به صندوق (الف )سندانتقال بنام متعامل شرطی صادرشد.خریداروجوهی را که بابت نیم عشروغیره به اداره ثبت داده بودتقاضاکردکه به اوردشود.
رای مورخ 1/3/44شورا:
"تاموقعی که ورشکستگی بدهکاررابه اجراثبت اطلاع نداده اندهر اقدامی قانونامستلزم دریافت حقی ازطرف اجرابوده ودریافت کرده باشد قابل استردادبنظرنمی رسدمگراینکه دادگاه به ردآن حکم صادرکند".
***
نکات توضیحی :
اول - دراین رای هم مانندآرا146-147قبول شده است که درمورداجرا اسنادرسمی ورشکسته ادارات ثبت صلاحیت ذاتی ندارند.
دوم -اگرامرتصفیه تمام نشده باشداجرائیه بایدبه مدیرتصفیه ابلاغ شود(نه به ورشکسته وبالتبع ابلاغ به ورشکسته نمی تواندمنشااستحقاق نیم عشر برای اداره ثبت باشد)چنانکه دررای 130تصریح شده است وبالتبع باید عملیات اجرائی طبق ماده 419قانون تجارت بطرفیت اداره تصفیه جریان پیدامی کرد.اگرطبق رای 147بخواهیم عمل کنیم اساسااقدامات اجرائی در مانحن فیه درصلاحیت اداره تصفیه بوده است وبالتبع استحقاق نیم عشربرای ادارات ثبت درموردی که فاقدصلاحیت ذاتی باشندتصورنمی شود.
سوم - هرگاه طبق نظری که درشرح رای 147گفتیم ادارات ثبت رادرمورد اجرااسنادرسمی راجع به ورشکستگان صالح بدانیم استحقاق دریافت نیم عشر راهم خواهندداشت .
چهارم - همچنانکه علم به صحت عمل ،شرط صحت عمل نیست (رای 42-125) جهل به فسادعمل فاسدهم مصحح آن عمل نیست مثلادرمانحن فیه دایره اجرااطلاع ازورشکستگی بدهکارنداشته وروی این اصل اجرائیه رابه بدهکارابلاغ کرده (وعملیات اجرائی رابدون داشتن نیابت ازاداره تصفیه متصدی شده است ) است این عدم اطلاع ،مصحح عمل ابلاغ وبالنتیجه مجوزدریافت نیم عشرنیست و رای 149هم وفق همین نظر(ولی برخلاف رای 148)صادرشده است .
(نظیررای 150)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 185-187
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
148
تاریخ تصویب :
1344/03/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :