جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


تاریخ : 9/5/1378 شماره دادنامه : 228 کلاسه پرونده : 77/307

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در بندج تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در جواز افزایش قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق طی سالهای 74 تا 78 بطور متوسط به میزان بیست درصد نسبت به سال قبل است و مفید هدف قانونگذار در جهت افزایش درآمد کل سالانه وزارت نیرو و فارغ از میزان برق مصرفی نیست ، بنابراین آن قسم از مصوبه مورخ 1377 موضوع تعرفه نیروی برق که بهای دیماند (قدرت ) برق مصرفی اشتراکهای عمومی واحد مسکونی را به میزان 5000 ریال افزایش داده است ، مغایر حکم صریح قانونگذار تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ، ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه/77/307 24/6/1378
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی حسین شفیعی مدیر اجرائی هیات مدیره مرکزی شهرک اکباتان 0
موضوع شکایت و خواسته : لغو مصوبه وزارت نیرو در سال 1377درمورد افزایش دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی 0

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، نسبت به مصوبه وزارت نیرو در سال 77 مبنی بر افزایش بهای دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی واحدهای مسکونی که تا چهار برابر نسبت به سال 1376 افزایش نشان می دهد و از1250 ریال به 5000 ریال افزایش یافته معترض بوده ، درخواست ابطال تعرفه مربوط به افزایش بهای دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی واحدهای مسکونی را دارد0
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/345 مورخ 29/10/1377 تصویر نامه شماره 16350/7648/11 مورخ 23/10/1377 معاونت امور برق را ارسال داشته اند0 در نامه معاون امور برق و مدیرعامل شکرت توانیر آمده است ، در سال گذشته بهای انرژی مصارف اشتراکی واحدهای مسکونی به ازاء هر کیلووات ساعت 36 ریال و بهای قدرت 1250 ریال بود که برای سال 1377 در صورتی که افزایش معادل افزایش سایر تعرفه ها را (5/23%) در این تعرفه اعمال می کردیم بایستی اعداد 5/44 و1540 ریال می شد، در حالی که بهای هر کیلووات ساعت انرزی ثابت 36 ریال باقیمانده است 0بنابر این در بخش انرژی 5/8 ریال کسری بودجه داریم 0 اگر اشتراک برق دارای قدرت به اندازه مورد نیاز باشد و روزانه 15ساعت فعال باشد، میزان افزایش این اشتراک همانند سایر تعرفه ها خواهدشد، درصورتی که اشتراک دارای قدرت مازاد باشد قطعا" افزایش هزینه های برق بیشتر از حد مورد نظر می باشد0 در این صورت راهکارهائی پیش بینی شده که مشترکین می توانند با مراجعه به شکرتهای برق منطقه ای قدرت مازاد بر نیاز خود را واگذار نمایند و بهای قدرت واگذار شده با قیمتهای روز محاسبه شده و بر حسب ولتاژ بین 50تا60 درصد آن را دریافت خواهند داشت 0 همچنان که مستحضر می باشند تعرفه های برق بر اساس نوع مصرف به صورتی تنظیم می گردند که مشترک به استفاده بهینه از تاسیسات برق ترغیب شود0 از جمله عواملی که در طراحی تعرفه های برق مورد نظر است ، ضریب بار مصرفی مشترک می باشد تعرفه های برق به گونه ای تنظیم شده که مشترکین که ضریب بار بهتری دارند یا به عبارت دیگر از تاسیسات برق به نحو بهینه استفاده می نمایند، بهای برق کمتری را می پردازند0 افزایش بهای قدرت سبب خواهد شد که هر یک از مشترکین برق نسبت به میزان قدرت انتخابی خود حساس شده و نسبت به افزایش و یا کاهش آن اقدام نمایند0 راهکارهای اجرائی نیز در هر دو زمینه برای مشترکین در آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق پیش بینی شده است 0 بنابراین در جهت مدیریت مصرف انرژی و بار ساختار تعرفه ها مشخص و کلیه مشترکین می توانند با تطبیق حالات مصرفی خود و تعرفه ها بهترین حالت که کمترین پرداخت را بدنبال داشته باشد انتخاب نمایند0 تعرفه های برق بر اساس ضریب بار متوسط که حدود62درصد است به نحوی طراحی شده که افزایش نسبت به سال قبل بطور متوسط 5/23 درصد باشد0 بدیهی است در این موارد با کاهش و یا افزایش ضریب بار مصرفی در صد تغییر نسبت به سال قبل افزایش و یا کاهش می یابد، به نحوی که متوسط افزایش بهای برق مصرفی کلیه مشترکین در سال 1377 نسبت به سال 76 از20درصد تجاوز نمی نماید0 با توجه به موارد فوق همانگونه که مستحضر می باشند افزایش میانگنی درآمد حاصله به ازاء هر کیلووات ساعت در برنامه دوم 20 درصد می باشد که با توجه به این مسئله که 21 درصد از مصارف (مصارف خانگی کمتر از60 کیلووات ساعت در ماه ، کشاورزی ، آموزش و پرورش و000) از افزایش معاف هستند، سایرمصارف مشترکین (79درصد مابقی ) بایستی به نحوی افزایش یابند که میانگین درآمد حاصله در سال 77 نسبت به سال 76،20درصد افزایش داشته باشد0 در سال 77 افزایش مورد نیاز برای اینگونه مصارف به صورت متوسط 5/23 درصد بوده است 0 توصیه می شود که کلیه مشترکین نسبت به محاسبه مجدد قدرت مصرفی خود اقدام و چنانچه قدرت مازاد بر نیازدارند نسبت به کاهش قدرت اقدام نمایند0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس ازاستماع توضیحات شاکی ونمایندگان وزارت نیرو و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، شماره : 13/8/159321378
26
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
228
تاریخ تصویب :
1378/05/09
تاریخ ابلاغ :
1378/08/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :