جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


رای شماره : 151 - 4/11/1345

رای شورای عالی ثبت
اجرائیه ای در21/6/41ابلاغ قانونی شددائن درهمین تاریخ به دایره اجرانوشت :تااعلام بعدی ازابلاغ اجرائیه خودداری شودواین نوشته درتاریخ 22/6/41ثبت دفترشد.
مدیون به ابلاغ اجرائیه اعتراض کردواعتراض رارئیس اجراردکرد زیراپیش ازتاریخ ورودنامه مزبوراجرائیه ابلاغ شده بود.هیات تجدیدنظر اجرائی رای بدوی رافسخ کردبه این دلیل که مامورابلاغ درذیل اجرائیه ننوشته است که کسان مدیون درخانه بوده اندیانه واگردرخانه بوده اندازدریافت اجرائیه امتناع کرده اندیانه (ذیل ماده 11نظامنامه اجرا).این رای در تاریخ 14/9/41به بدهکارابلاغ شدوروی آن اقدامی تاتاریخ 5/9/45نشدسپس رای تجدیدنظراجرائی به اداره حسابداری ثبت ابلاغ شدوحسابداری هم به استنادشق یک ازماده 6نظامنامه تشکیلات ثبت وباتوجه به تبصره ماده 127 نظامنامه اجرابه رای مذکوراعتراض کرد.
رای مورخ 4/11/45شورا:
"باتوجه به جریان گزارش ونامه مورخ 21/6/41بانک بستانکاررای تجدیدنظرازحیث نتیجه اشکال ندارد".
***
شرح - نظرشورااین است که عدم درج مراتب مذکوردررای هیات تجدید نظردرذیل اجرائیه مخل به صحت ابلاغ نیست الااینکه اقتضاعدل وانصاف (با توجه به ممضی مدت طولانی ازتاریخ ابلاغ رای تجدیدنظراجرائی تاتاریخ حسابداری وپرداخت دین ازطرف مدیون واینکه تجدیدنطلع درامثال اینگونه امورعلاوه براینکه موجب عسروحرج مخل به نظام وحسن جریان امورومباین با غرض قانونگذاراست ) عدم تعلق نیم عشربه مدیون اجرائیه است وگرنه با غمض عین ازجهات بالاچون تقدم تقاضای خودداری ازابلاغ اجرائیه برابلاغ آن محرزنیست اقتضاظاهرامراین است که نیم عشربرابلاغ مزبورمترتب است . بهرحال تسری این رای به اشباه ونظائرنیازبه امعان نظردقیق داردوباید اسباب قیاس فراهم باشدتاقیاس مع الفارق نباشد.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 190-191
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
151
تاریخ تصویب :
1345/11/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :