جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.تاریخ : 16/5/1378 شماره دادنامه : 238 کلاسه پرونده : 77/150

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت بر این داردکه قرارداد کار در صورت ذکر مدت موقت خواهد بود0 بنابراین مفاد قسمت اخیر بخشنامه شماره 17190 مورخ 26/5/1376 که ذکر مدت را در تمدید یا تجدید قراردادهای کار که قبل از صدور بخشنامه 35722/ن مورخ 15/2/1373 تنظیم شده است ، فاقد اعتبار تلقی و قراردادهای مذکور را با وجود تعیین مدت دائم محسوب کرده است ، مغایر حکم قانونگذار بشرح تبصره فوق الذکر تشخیص داده می شود و مستندا" به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال و حذف می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی

26
* سابقه *

شماره ه/77/150 30/6/1378
تاریخ : 16/5/1378 شماره دادنامه :238 کلاسه پرونده 77/150
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مسعود خرمیان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 17190مورخ 26/5/1376 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، مستندا"به 24 قانون کار" href="/tags/8657/ماده-24-قانون-کار/" class="link">ماده 24 قانون کار که لازم الاجراء و ناظر بر کلیه عملیات و اقدامات اداره کار و همچنین روابط کارگر و کارفرما است و همچنین ماده 10 قانون مدنی که به کلیه قراردادهای خصوصی تسری دارد، هیات حل اختلاف اصفهان به استناد مواد165و34 قانون کار و بخشنامه 17190 مورخ 26/5/76قرارداد مربوطه را نامحدود تلقی نموده و اخراج را موجه ندانسته است 0 با عنایت به اینکه اولا" بخشنامه به هیچ وجه نمی تواند ناقض قانون باشد0 ثانیا" بر فرض محال که این جنین باشد عطف بماسبق شدن این بخشنامه خصوصا" پس از صدور بخشنامه 35722/ن مورخ 15/12/73 منتفی است 0 ثانیا" قرارداد شرعا" و عرفا" بطور موقت منعقد شده است و الزام کارفرما به پذیرش قرارداد دائم کاملا" برخلاف قوانین اساسی و مدنی وکار وعرف جاری است 0 لذا با تقدیم این دادخواست و با توجه به اینکه بخشنامه مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار بشماره 17190 مورخ 26/5/1376برخلاف صریح قانون اصدار شده است ، تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را داریم 0 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه های شماره 51364 مورخ 17/12/1377 و4899 /ت مورخ 19/2/1378 اعلام داشته اند، ضمن اعلام تایید دستور العمل شماره 35722/ن مورخ 15/12/1373 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار سابق (دفتر فعلی ) توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، دستورالعمل شماره 17190 مورخ 26/5/1376 این دفتر صرفا" نظر کار شناسی این دفتر بوده است که جهت اطلاع نمایندگان ادارات کار و اموراجتماعی درهیاتهای تشخیص موضوع ماده 158 قانون کار وهیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 160این قانون به واحدهای کار وامور اجتماعی اعلام گردیده است ، متذکر می گردد هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مستقل از وزارت کار و امور اجتماعی بوده و این وزارتخانه صرفا" از طریق تنها رای خود در این مراجع امکان اظهارنظر واعلام رای دارد0 علی ایحال به استحضار می رساند پس از صدور دستورالعمل شماره 35722/ن مورخ 15/12/1373 بلحاظ حفظ حقوق کارکنانی که قبل ازصدور دستوراعمل مزبور بر اساس رویه معمول در آن زمان که طرفین قرار دادهای کار با آگهای از آن مبادرت به انعقاد قرارداد می نمودند و پس از تمدید قرارداد رابطه طرفین دائم تلقی می شد، دستورالعمل مورد شکایت به واحدهای کار وامور اجتماعی اعلام گردیده است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و باحضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، شماره : 13/8/159321378
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
238
تاریخ تصویب :
1378/05/16
تاریخ ابلاغ :
1378/08/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :