×

وجه التزام اعتراض به رای داور صدوراجراییه ثبتی برطبق رای داور

وجه التزام اعتراض به رای داور صدوراجراییه ثبتی برطبق رای داور

وجه-التزام-اعتراض-به-رای-داور-صدوراجراییه-ثبتی-برطبق-رای-داور
رای شماره : 204 - 22/07/1344

رای شورای عالی ثبت
متعاقدین درسندرسمی ،حل اختلاف بعدی ناشی ازآن عقدرابه داوری شخص معینی ارجاع کردندودرسندقراردادقیدشدهرکس بنظرداوراعتراض کند صدهزارریال وجه التزام بدهد.
براثربروزاختلاف ،داوررای دادودادگاه هم طبق آن رای اجرائیه صادر کرد.محکوم علیه رای داوربه آن عرضحال اعتراض دادومحکوم له تصدیق دادگاه رابروقوع اعتراض ازجانب طرف گرفته وبه داورداداینبارداور،محکوم علیه مذکوررابه پرداخت وجه التزام محکوم کرد.
محکوم له رای اخیرداورنظربه مفادسندرسمی ازدفترخانه تنظیم کننده سندقراردادداوری تقاضای صدوراجرائیه ثبتی کردودفترخانه ازاداره ثبت کسب دستورکردپاسخ داده شد:تعیین تکلیف بادادگاه است ولی دادگاه آنرا درصلاحیت اداره ثبت دانست .
رای مورخ 22/7/44شورا:
"بطوری که نظرداده اندمرجع رسیدگی نسبت به اعتراض به رای داوروهم چنین نسبت به خسارت که ازبابت وجه التزام مقررشده بادادگاه صلاحیتدار است ".
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 249
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
57

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 204

تاریخ تصویب : 1344/07/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.