×

صدور اجرائیه ثبتی طبق رای داور

صدور اجرائیه ثبتی طبق رای داور

صدور-اجرائیه-ثبتی-طبق-رای-داور
رای شماره : 205 - 16/10/1344

رای شورای عالی ثبت
مستاجرحمام نصف حقوق استیجاری خودرادرقبال نصف خالص درآمد روزانه حمام به ثالث صلح کردوشرط شددرصورت تخلف (به تشخیص متصالح ) روزانه صدریال مقطوعابعنوان حصه درآمداوازحمام به اوبدهدورسیدبگیرد.
بعدامتصالح مصالح رامتخلف تشخیص دادوتقاضای صدوراجرائیه ای به مبلغ 31000ریال علیه اوکردثبت محل معتقداست موقعی حق صدوراجرائیه برای متصالح بوجودمی آیدکه حمام درآمدخالص داشته باشدوتحقق درآمدخالص موقوف براظهارنظرقضائی است (که فرع بررسیدگی قضائی بوجوددرآمدمذکور است )است وبرابرتبصره یک ماده 3نظامنامه اجراکسب دستورکرد.
رای مورخ 16/10/44شورا:
"باتوجه به ماده 50 نظامنامه دفاتراسنادرسمی رفع اختلاف بادادگاه صلاحیتداراست ".
توضیح - وجوددرآمدخالص برای حمام ازمنجزات سندصلح مزبورنبوده است تاقابل صدوراجرائیه باشدبنابراین مدعی وجودچنان درآمدی برای احقاق خودبایدبه دادگاه رجوع کند.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 249-250
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
57

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 205

تاریخ تصویب : 1344/10/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.