×

مستاجرمیتواند برای اثبات ادعا جدید خود به دادگاه مراجعه نماید

مستاجرمیتواند برای اثبات ادعا جدید خود به دادگاه مراجعه نماید

مستاجرمیتواند-برای-اثبات-ادعا-جدید-خود-به-دادگاه-مراجعه-نماید
رای شماره : 207 - 09/09/1346

رای شورای عالی ثبت
شخصی زمینی راسه ساله به اجاره داد و مستاجر تعهدکردبه هزینه خوددرآن زمین درمدت یکسال چند مغازه بسازد و درصورت تخلف ، موجرحق داردهزینه ساختن مغازه ها را از مستاجرگرفته و خود ، مغازه ها را بسازد ، مستاجردرصدد ساختن مغازه هابود ولی چون موجربابت عوارض زمین به شهرداری بدهی داشت پروانه ساختمان به اوداده نمی شد معذلک موجربعلت انقضاء سه سال وساخته نشدن مغازه ها مستاجرامتخلف شمرده برای اخذهزینه ساختمان به دادگاه شکایت کرد و به حکم نهائی محکوم شد.
مستاجرازجهت اینکه ازناحیه عقداجاره خود را بدهکاربه موجر نمی دانست (حتی بابت اجاره بهای زمین ) به دادگاه مراجعه کردومدعی شدکه مورداجاره راپس ازعقد اجاره به تصرف خودموجرداده تاموجرپس ازاخذ مفاصا از شهرداری ( بابت عوارض مزبور ) عین مستاجررابه وی ردکندتااوبه تعهدخوددرامرساختن دکاکین رفتارنمایدبنابراین اجاره بهابدهدزیرا زمین مورداجاره مستقلاموردنظرمتعاقدین نبوده بلکه به منظورساختن دکاکین اجاره شده است .مستاجردر دادگاه به حکم قطعی محکوم شد.
موجربرای وصول اجرت المثل چهل ماه زمین مورداجاره ازتاریخ انقضا مدت اجاره تقاضای صدوراجرائیه ثبتی کرددرحالی که مستاجرمدعی بودکه نبایداجرت المثل بدهد به دلیل اینکه سنداجاره دلالت داردکه زمین به منظور ساختن دکاکین اجاره شده وخود زمین مستقلاموردنظرمتعاقدین درعقداجاره نبوده است ثبت محل برابرتبصره یک ماده 3 نظامنامه اجرا کسب دستورکرد.
رای مورخ 9/9/46 شورا:
" صدور اجرائیه اشکالی ندارد . مستاجرمیتواند برای اثبات ادعا جدید خود به دادگاه مراجعه نماید ".

مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 251-252
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
57

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 207

تاریخ تصویب : 1346/09/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.