×

ضمان اصل دین ،ضمان خسارت تاخیراست ؟

ضمان اصل دین ،ضمان خسارت تاخیراست ؟

ضمان-اصل-دین-،ضمان-خسارت-تاخیراست-؟
رای شماره :217 - 05/02/1346

رای شورای عالی ثبت
شخصی ازمدیونی که بموجب سندرسمی اقراربه دین خودکرده بودضمانت کردکه اجرائیه علیه ضامن صادرشد.ضامن به صدوراجرائیه اعتراض کردپس از مراجعه به دادگاه طبق ماده یک قانون 27/6/22حکم قطعی برصحت صدوراجرائیه درقسمتی ازموضوع اجرائیه صادرشدونسبت به مابقی اجرائیه ابطال شد.بعدا اصل طلب بااجرائیه مذکوروصول گردید.بستانکارتقاضای خسارت تاخیر کردولی ضامن اعتراض کردکه طبق سندضمان فقط اصل راضمانت کرده است نه خسارت تاخیرراودرسندمزبورذکری ازضمان خسارت تاخیرنشده است وحتی این عبارت درسندمزبوروجوددارد:"مولودهای بعدی موردضمانت نمی باشد"علاوه براین وکیل مضمون له درلوایح خودبه درخواست آن مبلغ ازموضوع اجرائیه که موردحکم دادگاه واقع شده قناعت واکتفاکرده است وخسارت تاخیرنخواسته است .
رئیس اجرارای دادبایدخسارت تاخیرداده شودوموردتاییدهیات تجدیدنظراجرائی قرارگرفت .
رای مورخ 5/2/46شورا:
"احتساب خسارت ازتاریخ ضامن درپرداخت دین اشکالی ندارد".
* سابقه *

نکات توضیحی :
اول - صدوراجرائیه کافی برای محاسبه خسارت تاخیراست (درمورد معاملات باحق استردادورهن - رای 117-160)ولی درمورداسنادذمه ای هم عدم تقاضای خسارت حین تقاضای صدوراجرائیه موجب سقوط حق دائن نیست ودرآن تقاضاانشااسقاط حق مزبوردیده نمی شودوهمانطورکه درشرح رای 214گفته شد عدم مطالبه خسارت تاخیردراجرائیه ومختومه شدن عملیات اجرائی نسبت به اصل طلب ،دلالت براسقاط حق نسبت به خسارت تاخیرنمی کند.درصورت مختومه بودن عملیات اجرائی بایدبرای خسارت ،اجرائیه جدیدصادرشود.
دوم - بانقل ذمه درضمان ،ضامن مستقلامدیون است ومانندهرمدیونی تکلیف قانونی به پرداخت دین وخسارت دارد.ازاین رای فهمیده میشودضمان اصل دین ،ملازمه قانونی باضمان خسارت تاخیر(تاخیرمنتسب به مضمون عنه ) ندارد.اساس رای 216هم همین است ورای بالانص درمطلب است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 263-264
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
57

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 217

تاریخ تصویب : 1346/02/05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.