×

تبدیل تعهد - بیع شرط

تبدیل تعهد - بیع شرط

تبدیل-تعهد---بیع-شرط
رای شماره : 220 - 22/10/1343

رای شورای عالی ثبت
دونفرملک مشترک خودرابرای دین مشترک خودنزددیگری به بیع شرط نهادندسپس مازادآنرانزدشخص دیگری به بیع شرط گذاشتندوبعدمازادبر مازادرابه کس دیگری صلح کردندومتصالح تعهدکرددرعوض ،طلب خریداران شرطی رابدهد.
خریدارشرطی اول علیه بدهکاران اجرائیه صادرکردکه منتهی به مزایده وانتقال تمام مبیع شرطی به اوشد.خریدارشرطی دوم علیه متصالح اجرائیه صادر کردلکن بعدااظهارکردکه وضع مالی متصالح بداست همان اجرائیه علیه بدهکاران شرطی جریان داده شود.دراین مورددونکته ذیل درنظربود:
الف - نسبت به دین بدهکاران شرطی باتوجه به مواد292-293قانون مدنی تبدیل تعهدوانتقال دین صورت نگرفته است چون درهرموردرضای دائن لازم است ودائن رضایت نداده است (صفحه 26رای 15) علیهذاصدوراجرائیه علیه متصالح موردنداشته است وبایدعلیه بدهکاران صادرمیشد.
ب - علیه بدهکاران بایداجرائیه جدیدصادرشودیاهمان اجرائیه که علیه متصالح صادرشده بطرفیت بدهکاران قابل اجرااست ؟
رای مورخ 22/10/43شورا:
"نسبت به بدهکاران طرف مستقیم شاکی عمل اجرائی طبق مقررات قابل تعقیب است ".
* سابقه *

شرح - صلح مذکورموجب فراغ ذمه بدهکاران درمقابل خریدارشرطی دوم نیست وهمان اجرائیه که بطرفیت متصالح صادرشده علیه بدهکاران قابل اجرا است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 269-270
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
58

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 220

تاریخ تصویب : 1343/10/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

تبدیل-تعهد---حواله

تبدیل تعهد - حواله

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.