جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


تاریخ :9/8/1378 شماره دادنامه : 295 کلاسه پرونده : 77/199

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سیاق عبارات تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 7/2/1371 مبنی برمعافیت مراکز فرهنگی از پرداخت مالیات از تاریخ شروع فعالیت بر اساس پروانه فعالیت یا تاسیس به مدت پنج سال که بموجب مقررات اصلاحی قانون اصلاح موادی ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1376 به مراکز نشر کتاب ، مجله و روزنامه نیز تسری داده شده است ، دلالتی بر شمول معافیت مالیاتی به شرط شروع فعالیت مراکز فرهنگی مذکور از تاریخ 1/1/1371 به بعد ندارد0 بنابراین بخشنامه شماره 46646/3635/5/30 مورخ 10/9/1372 و همچنین بند یک بخشنامه شماره 22052/4562 4/30 مورخ 7/5/1377وزارت امور اقتصادی و دارائی که معافیت قانونی مزبور را مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 1/1/1371 و7/2/1371 به بعد کرده است مخالف عموم واطلاق حکم قانوگذار بشرح تبصره فوق الذکر تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی

* سابقه *

شماره ه /77/199 20/8/1378
تاریخ :9/8/1378 شماره دادنامه : 295 کلاسه پرونده : 77/199
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت شباویز(سهامی خاص )
موضوع شکایت وخواسته :ابطال قسمتی ازبخشنامه شماره 46646/3635/5/30 مورخ 10/9/1372 و 22052/44562/30 مورخ 7/5/1377معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارائی

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، بموجب مصوبه 21/1/1376 مجلس شورای اسلامی تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 ناشران را نیز در شمار فعالان بهره برگیرنده از امتیاز شخودگی مالیات پنج ساله قرار داده است 0 متن تبصره 6 با صارحت اعلام می دارد(( مراکز فرهنگی 000 که دارای پروانه فعالیت و یا تسایس از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی می باشند از تاریخ شروع فعالیت برای مدت پنج سال از پرداخت مالیت معاف می باشند000)) پروانه فعالیت برای ناشران همان پروانه نشر است که اعطای آن بوسیله وزارتخانه از سال 1370 آغاز گردیده و تقریبا" تمامی ناشران فعال و پرسابقه پروانه نشری با تاریخ 1370 دارند0 وزارت امور اقتصادی ودارائی در بخشنامه ای به تاریخ 10/9/1372 برای سهولت کار و نیز دریافت هر چه بیشتر مالیات با تفسیر قانون به سود آن وزارتخانه تمامی مراکز فرهنگی را که پروانه فعالیت آنها دارای تاریخی بیش از1/1/1371 است از شمول معافیت خارج اعلام کر و اکنون نیز این بخشنامه را برای ناشران اعمال می کند0 از آنجا که متن قانون چنین محدویتی قابل نشده است ،تفسیر درستر ومنصفانه تر آن خواهد بود که بنا بر نص صریح قانون همه ناشران از تاریخ صدور پروانه نشر خود از بخشودگی پنج ساله برخوردار شوند0 بنا به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی این قانون عطف بماسبق نم گردد، حتی اگر این ادعای وزارتخانه نیز پذیرتفه شود باید معافیتی برای ماههای پیش از آغاز سال 1371 منوظر نگردد و بهتعداد ماههای بین تاریخ صدور پروانه نشر وآغاز سال 1371 منظور نگردد و به تعداد ماههای بین تاریخ صدور پروانه نشر وآغاز سال 1371 از پنج سال معافیت آنها کسر شود0 تلاش ناشران برای بی اثر کردن بخشنامه مذکور به نتیجه نرسیده است و ناشران فعال و پر سابقه همچنان با خطر اخذ مالیاتهای نجومی محاسبه شده بر مبنای درآمدهای فرضی روبرو هستند0 از هیات عمومی درخواست ابطال بخشنامه مورد بحث و الزام وزارتخانه به اعمال بخشودگی را دارد0 شاکی همچنین در لایحه تکمیلی مورخ 22/7/1377 اعلام داشته اند درتکمیل پرونده 77/199به پیوست تصویربخشنامه شماره 22052/44562/30 مورخ 7/5/1377 معاون درآمدهای مالیاتی در تصریح بخشنامه موضوع دادخواست تقدیم می شود0 به سبب ابهامی که در جمله پایانی بند(1) بخشنامه بشرح ((موسسات انتشاراتی ومطبوعاتی اعم از مراکز نشر کتاب مجله و روزنامه که از تاریخ 7/2/1371 به بعد دارای مجوزنشر از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی باشند)) وجود دارد، میزان مالیاتی همچنان از اعمال بخشودگی برای ناشرانی که پروانه نشر آنها پیش از سال 1371 صادر شده است خودداری می ورزند0 تقاضای ابطال جمله مندرج در بند(1) بشخنامه فوق الذرک را علاوه بر بخشنامه تقاضاشده در دادخواست تقدیمی به سبب مغایرت با قانون دارد0
دتف رخقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 91820 مورخ 11/8/1377 و917192مورخ 5/7/1378 اعلام داشته اند، الف آ;چه در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم علی الخصوص تبصره 6 آن و ماده 60 قانون اصلاح موادی ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 تصریح گردیده شرط شمول معافیت مقرر، شروع فعالیت موسسات و مراکز مصرحه از تاریخ 1/1/1377 تعیین گردیده است 0 ب طبق قواعد مسلم حقوقی هنگامیکه قانون نسبت به منطوق و موضوع خود صراحت کامل دارد تفسیر آن به نفع و یا ضرر از جانب شخص حقوقی یا حقیقی غیرصالح خارج از منطوق قانون بوده غیرمسموع و فاقد پایکاه قانونی می باشد که برابر اصل 73 قانون اساسی وماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع تسفسیر قانون عادی مجلس شورای عالی مالیاتی می باشد0 برخلاف تفسیر شاکی قانونگذار در ماده 132 قانون اخیرالذکر به صراحت ملاک اعتبار جهت شمول معافیت راتاریخ شروع فعالیت قید نمده نه تاریخ صدور پروانه نشر0 ج با توجه به مطالب بند الف و ب موضوع خواسته شاکی در واقع تسری مفاد قانون به قبل از تاریخ تصویب واجرای آنها می ،باشد که برابر قاعده حقوقی ((عدم عطف بماسبق شدن قوانین )) محکگوم به ردوفاقدپایگاه قانونی می باشد0
هیات عممی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی وروساومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی کشور شماره 16001 مورخ 10/11/1378

30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
295
تاریخ تصویب :
1378/08/09
تاریخ ابلاغ :
1378/11/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :
تسلط بر مال غیر