جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


رای شماره : 224 - 16/12/1345

رای شورای عالی ثبت
ثبت خوی اجرائیه ای صادرکردمتعهددرماکواموال واملاکی داشت طبق ماده 21نظامنامه اجرابه ثبت ماکونیابت اجرائی داده شد.ثبت ماکوبدون رعایت ماده 35نظامنامه اجراملکی ازبدهکاربازداشت کردوسپس به همین روش املاک دیگری ازوی توقیف نمود.بعدایک خانه ویک باغ ازمدیون بازداشت شدکه ارزش خانه وباغ به تنهائی زائدبربدهی اواست مع الوصف از سایراملاکی که قبلابازداشت شده بودرفع بازداشت نشد.
بجزخانه وباغ سایراملاک توقیف شده مشمول مقررات اصلاحات ارضی گردیدوثمن آنهابصورت دستورپرداخت به اداره اصلاحات ارضی ماکوفرستاده شد.بدهکاربه ادعااینکه ارزش خانه وباغی که توقیف شده وافی بپرداخت بدهی اواست درخواست کردکه دستورپرداخت رابه وی بدهند.ثبت ماکو تقاضای بدهکاررادرست دانسته ودستوردادکه دستورپرداخت هاراوسیله بانک کشاورزی محل به بدهکاربدهندوبانک کشاورزی محل هم به درخواست بدهکار،دستورپرداخت رابانک مرکزی فرستاد.
بستانکارازاین جریان به ثبت خوی شکایت کردثبت خوی رای به توقیف دستورپرداخت هادادکه بدهکاربه این رای اعتراض کردوموضوع به هیات تجدیدنظراجرائی رفت .پیش ازصدوررای هیات تجدیدنظراجرائی نظرمشورتی شوراپرسیده شدازاین حیث که بادادن نیابت اجرائی توسط ثبت خوی به ثبت ماکووپایان نیافتن امرموردنیابت آیاثبت نیابت دهنده صلاحیت رسیدگی به موردنیابت (آنهم درقسمتی که قبلاموردرسیدگی ورای ثبت نائب قرار گرفته بود)رادارد؟
رای مورخ 16/12/45شورا:
"باسابقه اقدام ثبت ماکوورسیدگی اجرائی وصدوردستورتاتصمیمات ثبت مزبوربه اعتبارخودباقی است اقدام ثبت خوی زائدبنظرمیرسد".
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 274-275
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
58
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
224
تاریخ تصویب :
1345/12/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :