جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


رای شماره : 227 - 08/07/1344

رای شورای عالی ثبت
بدهکارشرطی ثمن بیع شرط رابه صندوق ثبت دادتابه ورثه بستانکار شرطی داده شود.ورثه بدونفرازخودوکالت بلاعزل دادندکه هریک نصف آن مبلغ رابه نفع خودبگیرند.سپس یکی ازموکلان ،وکیل خودراعزل کرد.
وکیل معزول که عزل رابی اثرمیدانست برای دریافت سهم موکل خودبه دفترخانه مراجعه کردوقبوض اقساطی راهم داشت موکل اوکه اورامعزول میدانست برای دریافت سهم خودبه دفترخانه مراجعه کردولی قبض اقساطی در دست نداشت .دفترخانه کسب دستورکرد.
رای مورخ 8/7/44شورا:
"هرچندمطالبه وجه متعلق به موکل ازطرف اوباسلب حق عزل وکیل منافات ندارددراین مورددرصورت اختلاف بایدازطریق دادگاه رفع اختلاف بعمل آید".
* سابقه *

نکات توضیحی :
اول -ازنظرشورابلاعزل بودن وکالت مانع نفوذعزل نیست به همین جهت گفته شده است "مطالبه وجه متعلق به موکل ازطرف اوباسلب حق عزل وکیل منافات ندارد"به دلیل اینکه بلاعزل کردن وکالت سلب اهلیت استیفااز موکل نمی کندمگراینکه تصریح کنندکه منظورازوکالت بلاعزل ،سلب اهلیت استیفاازموکل است دراین صورت موکل اهلیت خودرادرموردوکالت ازدست میدهد(بشرط آنکه نگوئیم اهلیت ازحقوق راجع به شخصیت است وسلب آن کلا وبعضاجایزنیست عقیده عده ای چنین است )ولی هرگاه وکالتی بطوربلاعزل واقع شودوتصریح نکنندکه مقصودطرفین ازبلاعزل بودن سلب اهلیت استیفاازموکل است دراین صورت نمی توان ضمانت اجراتخلف موکل راازشرط عدم عزل ،بطلان معامله موکل درموردوکالت شمردبلکه ضمنانت اجراازاین تخلف ،جبران خسارتی است که ممکن است به وکیل معزول واردشده باشد.
دوم - سندرسمی بیع شرط به موکلی که وکیل خودراعزل کرده حقی داده است (ازراه وراثت )بودن قبض اقساطی دردست وکیل اونه حق موکل راسلب میکند ونه اعتبارلازم الاجرابودن راازسندبیع شرط میگیرددراین صورت چه مانعی داردکه موکل ازحق خودمستفیدشده ودفترخانه وجه رابه اوبدهدوکیل اگرحرفی داردبه دادگاه مراجعه کند؟
شورابعلت اینکه بین موکل ووکیل اختلاف است نظرداده است که دفترخانه به کسی حواله وجه به صندوق ثبت ندهدوطرفین قبلابه دادگاه مراجعه کنندزیراآنکه قبض اقساطی دردست داردوکیل معزول است وموکل که ذیحق واقعی است قبض اقساطی دراختیارش نیست مضافابراینکه شوراراجع به ضمانت اجرابلاعزل بودن وکالت باسکوت قانون واظهارنظرقضائی مواجه است وناگزیراست که ازرسیدگی خودداری وذینفع رابه دادگاه راهنمائی کند.
سوم - درهرحال درمانحن فیه عامل قانونی که تاخیردراجراسندرسمی بیع شرط راولوبرای یک لحظه درحق موکل (وبسوداو)اقتضاکندبنظرنمی رسد انتظاراظهارنظرقضائی ازدادگاه هم این اقتضاراندارد.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 280-282
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
58
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
227
تاریخ تصویب :
1344/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :