جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


رای شماره : 228 - 01/03/1344

رای شورای عالی ثبت
اجرائیه سندرهنی صادروبه مزایده منتهی شدوبانک بستانکارخریدار واقع گردید.مدیون به عملیات اجرائی دواعتراض کرد:
یک - نشانی کامل محل وقوع ملک درآگهی ذکرنشده است فقط به ذکرجمله "واقع دربخش 7"قناعت شده است (بنددوم ماده 83نظامنامه اجرا).
دو- شماره پلاک ملک 57 فرعی بوده درآگهی مزایده 570 نوشته شده است .
اعتراضات ازطرف رئیس اجراوتجدیداجرائی ردشد.
رای مورخ 1/3/44شورا:
"درصورتی که مشخصات موردمزایده بنحوی که درسندذکرشده درآگهی مزایده قیدشده باشدآگهی بی اشکال بوده ورای هیات تجدیدنظراشکال قانونی نخواهدداشت ".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول - درماده 82-83 نظامنامه اجرابه مندرجات آگهی مزایده ترتیب خاصی درنظرگرفته شده است ونگفته است هرگاه ازاین ترتیب تخللف شدولی معذلک مندرجات آگهی مزایده بامندرجات سندلازم الاجرامطابقت میکند تخلف مذکوربی اشکال است .
دوم - باتوجه به مراتب بالاآرا59-60-61 که شورااشتباه ازحیث پلاک راموثردانسته است مقتضای قاعده ورویه شورادرمانحن فیه هم این است که اشتباه موثرباشد.
سوم -ازحیث محل وقوع ملک ،قانون مقررات دستوری نداده اندکه به موجب آن خصوصیات محل من جمیع الجهات ذکرشودازاین جهت اعتراض بدهکار واردنیست .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 282-283
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
58
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
228
تاریخ تصویب :
1344/03/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :