جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


رای شماره : 229 - 09/09/1346

رای شورای عالی ثبت
شخصی شش فردمشاع قریه ای راموردتقاضای ثبت قراردادوتصدیق کردکه اعیان خانه هاودوم سوم درختان موودرختان باغهامتعلق به کشاورزان است . سپس دوفردمشاع آن قریه رابه بیع شرط دادودرسندشرطی نوشته شده است (به اظهاربایع درمبیع ،چندباغ ویک مهمانخانه احداث شده وشماره جداگانه نداردوجزموردمعامله است )ولی درپاسخ استعلام دفترخانه ذکرازباغات و مهمانخانه نشده است .
اجرائیه صادرشدوهنگام تهیه آگهی مزایده :
اولا- بستانکارتقاضاداشت باغات ومهمانخانه به پیروی ازسندشرطی بایددرآگهی درج شود.
ثانیا- خرده مالکان قریه (بعنوان معترض ثالث اجرائی )اظهار میکردنداعیان متعلق به تمام مالکان قریه است ومعامله شرطی بایع درزائد برقدرسهم خودازاعیان ،بیع فضولی است .
بعداباکسب دستورازاموراسنادثبت کل آگهی مزایده برابرمشخصات پرونده ثبتی ومندرجات دفتراملاک صادرگردید(یعنی باغات ومهمانخانه درآگهی درج نشده چون هنوزشماره فرعی برای اعیان معین نشده وموردتقاضای ثبت واقع نگردیده بودوخلاصه پرونده ثبتی دلالتی برمالکیت بایع شرطی نداشت )که مورداعتراض بستانکارشرطی واقع شد.
مدیرثبت وهیات تجدیدنظراجرائی شکایت اوراردکردند.
رای مورخ 9/9/46 شورا:
"ازحیث عدم ذکرسهم اعیانی درآگهی اشکال موثراست وبایدتجدیدشود"
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول - اعیان واقع درملک مشاع ،محکوم به اشاعه است تاخلاف آن محرز گردد.
دوم - چون ملک موردبیع شرط ثبت دفتراملاک نشده است به استناد ماده 88 قانون ثبت سندشرطی به ضررثالث رسمیت ندارد.
سوم - معترضین ثالث اقراربه اشاعه اعیان بین مالکان قریه کرده اند ویکی ازمالکان قریه همان بایع شرطی است علیهذاحق بودکه درآگهی مزایده به نسبت سهم اوازاعیان درج میشدوچون این قسمت به ضرربایع وبستانکارشرطی عمل شده وخلاف مقررات است شوراازاین جهت اشتباه درآگهی مزایده راموثر شمرده است .
(نظیررای 53-54-58)رای 230نیزدیده شود.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 283-284
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
58
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
229
تاریخ تصویب :
1346/09/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :