جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


رای شماره : 230 - 20/08/1344

رای شورای عالی ثبت
خالصه 5/9 سهم از11سهم قریه ای راباهمه متعلقات وبدون استثنا چیزی فروخت ،مشتری تعهدکردبقیه ثمن رادرهفت سال به هفت قسط بدهدو برای دین خودمبیع رانزدبایع وثیقه نهاد.اجرائیه صادروثالثی درمزایده خریدارشده موقع رسیدگی برای صدورسندانتقال اجرائی مراتب ذیل معلوم گردید:
اول - دراظهارنامه ثبتی خالصه برای ثبت سهم خالصه (که بعدابشرح بالافروخته شدوسپس موردوثیقه قرارگرفت )ذکری ازقلعه وقناتی که درآن قریه واقع است نشده است .درسندبیع قطع هم اشاره ای به قنات وقلعه نشده است فقط عبارت (بدون استثناچیزی )قنات وقلعه رابه قدرالحصه فرا میگیرد.
دوم - درصورت مجلس تحدیدحدودیک قلعه مخروبه ویک رشته قنات بائربرای ملک موردتقاضاتصدیق وتحدیدشد.قنات شماره مستقل نداشت (ماده 12آئین نامه قانون ثبت ).
سوم - درآگهی مزایده درپرونده اجرائی بالاقدرسهم ازقنات وقلعه ذکرشده است یعنی این امرقبول شده که ملک واقع دراراضی مشاع محکوم به اشاعه است .این آگهی باسندشرط مطابق است زیراعبارت (بدون استثناچیزی ) مستلزم تعلق قدرالحصه ازقلعه وقنات بخالصه است .مع الوصف پیش نویس سندانتقال اجرائی بدون قیدقدرسهم ازقلعه وقنات تهیه شدکه مورداعتراض خریدارمزایده واقع گردیدوگفت قلعه وقنات هم به نسبت داخل درمورد مزایده بوده است .
دراین بین ثبت مربوطه راجع به جریان ثبتی قلعه وقنات گزارش وکسب دستورکرد،هیات نظارت رای داد(هرگاه بموجب مدرک تقاضای ثبت پلاک موردگزارش واظهارنامه ثبتی نزدثبت محل محرزومسلم است که پلاک مذکور دارای یک قنات ویک قلعه مخروبه میباشدکه دراظهارنامه وآگهی های نوبتی قیدنگردیده ومجاورین ،مبداومظهرقنات رادرملک خودشان تصدیق کرده اند وبالاخره قنات وقلعه داخل درمحدوده موردتقاضااست ودرتصرف مالکانه مستدعی ثبت یاقائم مقام اواست ومعارضی دربین نیست دراین صورت اشتباه موثراست بااخذمدارک لازم اظهارنامه راباحضوروامضامتقاضی یاقائم مقام اوازجهت قلعه وقنات وقیدمبداومظهراصلاح وتکمیل نموده وسپس طبق شق 7 ماده 25اصلاحی قانون ثبت درتجدیدوانتشارآگهی های نوبتی باتوضیح موضوع اقدام نمایند)
رای مورخ 20/8/44شورا:
"تنظیم سندانتقال برطبق سندخریداری بی اشکال است نسبت به سهم قلعه مخروبه وقنات بائرکه خریدارمدعی است جزمعامله بوده درصورت مخالفت فروشنده رفع اختلاف بادادگاه صلاحیتدارخواهدبود".
* سابقه *

***
شرح - سندخریدقطعی شامل قدرالحصه ازقنات وقلعه بودوسندانتقال اجرائی بایدبه همان میزان (برطبق آگهی مزایده ای که شده است )صادرگرددودر نتیجه شکایت خریدارمزایده درست است .اگربایع قطعی مدعی است که قدر- الحصه ازقنات قلعه رانفروخته بایدبه دادگاه برودچون ادعااوبرخلاف سند است وسندرسمی املاک ثبت نشده دررابطه طرفین معتبراست (ماده 88 قانون ثبت )
رای 229دیده شود.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 284-286
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
58
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
230
تاریخ تصویب :
1344/08/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :