جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


رای شماره : 232 - 11/09/1344

رای شورای عالی ثبت
شخصی ملکی رانزدکسی به بیع شرط نهادوسپس مازادآنرادرهمان تاریخ شرطی به بیع شرط گذاشت .مدیون بعدامقداری ازطلب سنددوم راداد.سپس اجرائیه ای برای مانده طلب دوم صادرشدوپس ازآن برای طلب سنداول هم اجرائیه صادرگردید.آگهی مزایده وثیقه برای طلب اول صادرشدوخریداری در جلسه مزایده نبوده وتمام وثیقه برای تمام طلب اول به بستانکارداده شد.
بدهکاراعتراض کردکه چون بستانکارهردوسندشرطی یکنفراست باید آگهی مزایده تمام وثیقه درقبال مجموع دوطلب صادرمیشود.این اعتراض را مدیرثبت وهیات تجدیدنظراجرائی ردکردند.
رای مورخ 11/9/44شورا:
"گزارش حاکی ازانطباق موردبه ماده 34مکررقانون ثبت اسناداست چنانچه شاکی نسبت به صدوراجرائیه دوم ودستوراجراآن شکایت داردمرجع رسیدگی دادگاه صلاحیتداراست ".
***
شرح - باجریانی که واقع شداجرائیه راجع به طلب دوم به اعتبارخود باقی وقابل تعقیب است وشکایت مدیون درقوه اعتراض بصدوراین اجرائیه است که طبق ماده یک قانون 27/6/22رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاه است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 288
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
58
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
232
تاریخ تصویب :
1344/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :