جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.تاریخ :20/6/1378 شماره دادنامه :261 کلاسه پرونده :77/385

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به ماده 2 قانون مربوط به اصلاح برخی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1337 که مقرر داشته ((دارندگان دیپلم سال پنجم علمی که در خدمت اداره کل ثبت هستند و کلاس اختصاصی ثبت راامتحان داده اندوموفق به اخذ گواهینامه کلاس اختصاصی ثبت شده اند، می توانند در کلاسه عالی ثبت شرکت نمایند)) و نظر به رای شماره 593 مورخ 5/11/1325 شورای عالی فرهنگ که ارزش تحصیلی دوره پنج ساله دبیرستان (دیپلم علمی )راازلحاظ استخدامی و خدمت زیر پرچم معادل دیپلم کامل متوسطه شناخته است و اینکه دارندگان مدرک تحصیلی مزبور نیز با رتبه دو اداری سابق استخدام شده اند، دادنامه شعبه چهارم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود0این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است 0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی

* سابقه *

شماره ه/77/385 20/8/1378
تاریخ :20/6/1378 شماره دادنامه :261 کلاسه پرونده :77/385
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدتقی فلاح
موضوع شکایت و خواسته : اعلام عارض آراء صادره از شعبه 4و14دیوان عدالت اداری

مقدمه : الف شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/1576 موضوع شکایت آقای حمزه بردبار به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ارتقاء گروه بشرح دادنامه شماره 144 مورخ 29/2/1367 چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه شورای عالی فرهنگ بموجب رای جلسه 593 مورخ 5/11/1325 ارزش تحصیلات فارغ التحصیلان دوره پنج ساله (دیپلم علمی ) را در فاصله سالهای 13351325 از لحاظ استخدام و نظام وظیفه معادل گواهینامه دوره کامل متوسطه استفاده نمایند و اذن در شئی اذن در لوازم آن نیز می باشد، در ثانی بر اساس مقررات کلاس عالی آموزشگاه اختصاصی ثبت موضوع قانون مصوب اسفند ماه 1337 شراط ورود داوطلبان به کلاسهای مذکور دارا بودن دیپلم کامل متوسط یا معادل آن دیپلم علمی بوده و دارندگان گواهینامه پنج ساله دیپلم علمی همانند دارندگان دیپلم کامل متوسطه در کلاس عالی ثبت نام نموده و پس از طی دوره دو ساله کلاس مذکور وقبولی در ان طبق نظریه سازمان امور اداری و استخدامی کشور بشرح نامه شماره 92/34 مورخ 23/1/1367 ارزش تحصیلات آنان فوق دیپلم تشخیص و با پایه دو اداری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استخدام می شده اند و این امر در ماده 3 قانون انتقال کارمندان ثبت اسناد به مرکز برای طی کلاس عالی ثبت مصوب 26/7/1344 تصریح گردیده است 0 ثالثا" دفتر طبقه بندی مشاغل به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بشرح نظریه شماره 7297/21 مورخ 26/11/1359 اعلام نموده ، فارغ التحصیلان کلاس اختصاصی ثبت پس از دریافت گواهینامه کلاس مذکورو انجام 8 سال خدمت در مشاغل اختصای ثبت از نظر دارا بودن مدرک تحصیلی معادل لیسانس شناخته می شوند0 رابعا" سازمان امور اداری و استخدامی کشور به شرح نامه شماره 92/34 مورخ 23/1/1367اعلام نموده ارزش فارغ التحصیلان کلاس عالی ثبت فوق دیپلم و طبق موافقت شماره 1132/21 مورخ 16/3/1357 آنسازمان با 8 سال تجربه معادل لیسانس تشخیص گردید و مراتب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درپاسخ استعلام نظر شماره 2110 مورخ 28/10/1359 آن سازمان اعلام گردیده و با نظریه شماره 7297/21 مورخ 26/11/1359 دفتر طبقه بندی مشاغل وسیله سازمان ثبت اسناد در مورد لااقل دویست نفر از مستخدمین سازمان ثبت اجراء گذاشته شده واضافه گردید فارع التحصیلان این کلاسه اعم از دارندگان دیپلم علمی ودیپلم کامل متوسطه از نظر استخدامی به نحو مساوی رتفار شده است ، بنا به مراتب و مجموع محتویات شکایت وارد تشخیص می گردد0
ب شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/492و69/102 موضوع شکایت آقای اکبر مختاریان و محمد خبانی به طرفیت ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ارتقاء گروه از9 به 11 بشرح دادنامه شماره 1298 مورخ 7/11/1368و926مورخ 29/7/1369 حکم به ورود شکایت صادر نموده است 0
ج شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/565موضوع شکایت آقای اکبرمختاریان ومحمد خبانی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ارتقاء گروه از 9 به 11 بشرح دادنامه شماره 1298 مورخ 7/11/1368و926 مورخ 29/7/1369 حکم به ورود شکایت صادر نموده است 0
ج شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/565موضوع شکایت آقای محمدتقی فلاح به طرفیت سازمان ثبت اسنادواملاک کشوربه خواسته استفاده از مزایای لیسانس فارغ التحصیلان آموزشگاه اختصاصی ثبت رشته نمایندگی بشرح دادنامه شماره 1286 مورخ 5/7/1376 چنین رای صادر نموده است ، شاکی مدعی است که دوره دوم آموزشگاه ثبت را بموجب قانون مصوب اسنفدماه 1337 به پایان رسانیده و بموجب رای شماره 1028 مورخ 3/10/1340 شورای عالی فرهنگ سابق و نظریه شماره 1132/21 مورخ 16/3/1357 سازمان امور اداری واستخدامی کشور و تاییدیه دفتر بودجه و برنامه و آموزش سازمان ثبت اسناد واملاک کشوربایستی از مزایای لیسانس برخوردار گردد0 با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته ونامه مورخ 29/5/1375 مدیر کل دفتر بودجه و برنامه ریزی وآموزش سازمان ثبت ، دائر بر اینکه بموجب رای شماره 1028 مورخ 3/10/1340 شورای عالی فرهنگ وقت آموزش تحصیلی شماره 1132/21 مورخ 16/3/1357 سازمان امور اداری واستخدامی کشور با فارغ التحصیلان آموزشگاه اختصاصی ثبت پس از کسب هشت سال تجریه در مشاغل خاص ثبتی نظیر دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس از نظر استخدامی می توان رفتار نمود و با توجه به لایحه جوابیه 21/215/34 مورخ 29/9/1375 سرپرست اداره کل امور ادرای سازمان ثبت اسناد واملاک کشور دائر براینکه نظریه های شماره 1132/21 مورخ 16/3/1357 و7297/21 مورخ 26/11/1359 دفتر طبقه بندی مشاغل سازمان امور اداری واستخدامی کشورکه اعلام داشته با فارغ التحصیلان کلاسه اختصاصی ثبت در مشاغل تخصصی ثبت از نظر ارتقاء گروه نظیر دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس رفتار گردد در خصوص افرادی می ،باشد که با داشتن دیپلم کامل متوسطه کلاس مزبور را گذرانده باشند و با ارائه آموزش تحصیلی از وزارت علوم از مزایای مترتب بر مدرک مزبو ربهره مند گردیه اند و چون نامبرده تا کنون چنین مردکی ارائه ننموده ، بنابراین تسری نظریه مذکور به نامبرده مجوزی ندارد0 نر به اینکه از طرف شاکلی دلیل بر اینکه دارای دیپلم کامل متوسطه بوده و مدت هشت سال تجربه در مشاغل خاص ثبتی داشته اقامه وابراز نشده ، مضافا" اینکه اعلام شده نامبدره دارای مدرک پنجم متوسطه بوده و ازوزارت علوم ارزش تحصیلی لازم را ارائه ننموده است خواسته وی بر استفاه از مزایای لیسانس و استفاده از گروههای 12و13 که طی لایحه مورخ 24/11/1375 ارسالی بعدی برخواسته خود اضافه نموده است ، غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر می گردد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اثکریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی کشور شماره 16003 مورخ 13/11/1378

30
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
261
تاریخ تصویب :
1378/06/20
تاریخ ابلاغ :
1378/11/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :