جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


رای شماره : 233 - 01/08/1344

رای شورای عالی ثبت
شخصی به ولایت ازدوفرزندصغیرخودوبه وکالت بلاعزل دهساله ازفرزند کبیرش سه سهم ملک آنان رابه بیع شرط نهادواجرائیه صادرشددرتاریخ ابلاغ اجرائیه یکی ازدوصغیرکبیرشده بو معذلک اجرائیه فقط وفقط به پدرابلاغ شدکه تعهدکرداجرائیه رابدوفرزندکبیرخودابلاغ کندولی بلافاصله درهمان اجرائیه نوشت :موکل من درمحل نیست بخوداوابلاغ کنید.
مدیرثبت ابلاغ مزبوررابنحوفوق درست دانست وجلسه مزایده برگزار شدوخریداری نبود.مراتب جهت شرکت درتنظیم سندانتقال اجرائی به وکیل وولی مذکورابلاغ شدکه ازرویت اخطارخودداری ودرموعدقانونی هم اعتراض نرسید.
رای مورخ 15/8/44شورا:
"ابلاغ به کیفیتی که گزارش ازآن حاکی است بی اشکال است ".
(رای 48)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 288-289
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
58
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
233
تاریخ تصویب :
1344/08/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :