جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


رای شماره : 234 - 24/10/1343

رای شورای عالی ثبت
ساعت جلسه مزایده طبق آگهی یازده تادوازده بوده ودرجلسه مزایده ثالثی خریدارشد.بیست دقیقه بعدازساعت مزایده ثمن رابه صندوق ثبت تحویل داد.بدهکاراعتراض کردکه رعایت ماده 99نظامنامه اجرانشده است وبایدمزایده تجدیدشود.
مدیرثبت اعتراض راردکردوهیات تجدیدنظررای اورافسخ نمود. رای مورخ 24/10/43شورا:
"تاخیربیست دقیقه برای پرداخت وجه ازطرف خریدارباتوجه به وضعی که گزارش ازآن حاکی است موثرنبوده بنابراین رای تجدیدنظرخالی ازاشکال نیست ".
* سابقه *

***
شرح -اساس قوانین وقانونگذاری هابررعایت حداکثرمصالح نوعی جامعه است ودراین باب ،دقت های فلسفی اگرمضرومایه فوت مصالح باشدعقلا متروک ومطروداست این دقت های فلسفی که ازاواخردوره صفویه تانیم قرن قبل دائماروبه افزایش بوده ومانع بزرگی برای رشدحقوق بودامروزبهیچوجه موردتوجه نمی تواندباشدوترک آن ضروری است ونبایدبامساهله ومسامحه - کاری خلط شود.رای بالاازنمونه هائی است که درآن دقت فلسفی واخذبعبارات ماده 99نظامنامه ترک شده تارعایت مصالح شده باشد.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 289-290
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
58
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
234
تاریخ تصویب :
1343/10/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :