جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


رای شماره : 235 - 30/04/1345

رای شورای عالی ثبت
آگهی نوبتی ملکی بجای اینکه درتاریخ 1/2/43و1/3/43برابرماده 59 نظامنامه قانون ثبت منتشرشوددرروزنامه هفتگی ودرتاریخ 6/2/43و6/3/43 منتشرشد،روزاول اردیبهشت 1343جمعه بودوروزچهارشنبه بعدروزانتشار روزنامه هفتگی مذکوربوده است که درهمان روزهم منتشرگردید.ثبت مربوطه کسب دستورراجع به وضع آگهی مزبورکرد.
رای مورخ 30/4/45شورا:
"اشتباه موثراست "
* سابقه *

نکات توضیحی :
اول - درصدق روزنامه شرط نیست که هرروزمنتشرشود(بند4ماده 4و تبصره 5 ماده پنج لایحه قانونی مطبوعات مصوب 8/5/34)
دوم - طبق ماده 53آئین نامه قانون ثبت روزنامه ناشرآگهی های نوبتی وتحدیدی رااداره کل ثبت درآخرهرسال برای سال بعدمعین میکند.
نتیجه - روزنامه هفتگی میتواندناشرآگهی نوبتی وتحدیدی باشدولی دراین صورت بایدازتاریخ انتشارآگهی که اداره ثبت معین میکندپیروی کنند وازاین جهت رای شوراصحیح است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 290-291
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
58
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
235
تاریخ تصویب :
1345/04/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :