جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


رای شماره : 237 - 11/09/1344

رای شورای عالی ثبت
برای سه پلاک 566-567-568 باحدودواحدسندمالکیت واحدصادرشد. سپس حدودپلاک 567 جداوپلاک مذکوربه موجب سندرسمی منتقل وسندمالکیت آن جداگانه صادرشد.پلاک 566 نیزبه دیگری منتقل شدومنتقل الیه آن ادعا میکندکه درپلاک 567 حقوق ارتفاقی داردهرچندکه این حق درسندانتقال پلاک 566 درج نشده است وبهرحال منتقل الیه پلاک 566 درخواست اصلاح سند مالکیت خودرابه منظوردرج حقوقی ارتفاقی مذکوردرسندمالکیت دارد.
هرچنددرخلاصه معامله وصورت مجلس تفکیکی وسندمالکیت پلاک 566از حقوق ارتفاقی مذکور(حق الشرب خانه 566)ذکری نشده است ولی درسندانتقال پلاک 567 نوشته شده است که حق الشرب برای خانه 566 باقی است .صاحب سند مالکیت پلاک 567 حاضربه اصلاح سندخودبه نفع دارنده پلاک 566 نیست .
رای مورخ 11/9/44شورا:
"رسیدگی به موضوع اختلاف بایددردادگاه صلاحیتداربعمل آید".
* سابقه *

***
شرح - سندمالکیت پلاک 567 که درآن حق ارتفاق غیردرج نشده ومعرف ملک طلق است بامفادسندانتقالی که برای پلاک 567 صادرشده (ودرآن حق ارتفاق مذکوردرج شده است )تعارض داردواعتبارآن سندانتقال درحق صاحب سندمالکیت 567 مقتضی این معنی است که اداره ثبت می تواندسندمالکیت پلاک 567 رااصلاح کند(مانندموردرای 236)مع الوصف دراین موردنظرشورا برخلاف نظرمذکوردررای 236است .
ملاحظه -این رای ازجهت حفظ اعتبارسندمالکیت معارض باسندرسمی معامله شباهت مختصری بارای 186دارد.
(نظیررای 238)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 292-293
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
58
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
237
تاریخ تصویب :
1344/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :