جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


رای شماره : 238 - 01/03/1344

رای شورای عالی ثبت
شوهری بموجب سندرسمی خانه ای رابه زوجه خودفروخت وشرط کردکه تا وقتی که علقه زوجیت باقی است بدون جلب موافقت بایع (بطوررسمی )حق ندارد عین خانه ویامنافع آن رابه ثالث منتقل کند.این شرط درخلاصه معامله درج نشده بودوبهمین جهت درسندمالکیت که بنام زوجه صادرشدمنعکس نگردید (ماده 33 نظامنامه دفتراسنادرسمی ).
دفترخانه پرسیدآیامیتوان مفادشرط مزبوررادردفتراملاک وسند مالکیت درج کرد؟
هیات نظارت رای داد:
"هرگاه خریدارحاضربه تسلیم سندمالکیت دریافتی برای قیدشرط مذکوردرسندنباشدموردمشمول قسمت اخیرماده یک لایحه اشتباهات ثبتی و اسنادمالکیت معارض است ذینفع میتواندبه دادگاه مراجعه کند".
رای مورخ 1/3/44شورا:
"رای هیات نظارت اشکالی ندارد".
* سابقه *

***
شرح - سندرسمی بیع دررابطه بین زوج وزوجه معتبربوده است به استناد این سندرسمی ،اصلاح سندمالکیت ودفتراملاک اشکالی نداشته است (بشرح رای 236)وموردمانحن فیه باموردرای 236شباهت تام داردمع الوصف دورای باهم مغایرت دارندورای 238مانندرای 237است .
تبصره - درموردبالاهم مدلول سندمالکیت بامدلول سندبیع قطع از جهتی تعارض داردازاین حیث که مبیع به حسب دلالت سندبیع ،طلق نیست ولی بحسب دلالت سندمالکیت ،طلق است .
شرط عدم فروش درمدت علقه زوجیت مخالفتی بامقتضای ذات بیع ندارد وحتی بیع شرط عدم فروش (بطوردائم )نیزصحیح است ومخالفتی بامقتضای ذات بیع نداردزیرامقتضای دات بیع ،تملک دائم مبیع ازطرف مشتری است نه حق انتقال مبیع به دیگران ،کسانی که چنان شرطی رامخالف مقتضای ذات بیع میدانندمعنی ذات وعوارض ولوازم مفارق وغیرمفارق راآنچنان که بایددرک نمی کنند.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 294-295
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
58
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
238
تاریخ تصویب :
1344/03/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :