جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


رای شماره : 239 - 23/12/1345

رای شورای عالی ثبت
متقاضی ثبت ملکی یک روزبعدازتقاضای ثبت ،آنراطبق سندرسمی به زوجه خودمنتقل کرد.برخلاف دستورماده 161آئین نامه قانون ثبت ،خلاصه معامله ضمیمه پرونده نشدبهمین جهت عملیات مقدماتی ثبت بنام ناقل ملک (متقاضی ثبت )پایان یافت وسندمالکیت هم صادرگردیدولی تسلیم نشد.
متقاضی بعدامرد،گواهان محلی عده ای رابعنوان ورثه اومعرفی کردندو آنان هم به وقوع معامله مورث بشرح بالااقرارنمودند،ثبت مربوطه هم تصدیق کردکه موردمعامله درتصرف زوجه متقاضی ثبت است .
هیات نظارت نظرداد:اگروراث (که معرف آنان گواهی حصروراثت باشد)اقراربه وقوع معامله مورث کنندمراتب انتقال درستون ملاحظات دفتر املاک وسندمالکیت قیدشود.
منتقل الیها(زوجه متقاضی ثبت )شکایت کردکه پیوست نکردن خلاصه معامله اشتباه اداره ثبت است وبایدجبران اشتباه کندوازتحصیل برگ حصر وراثت واقرارورثه استنکاف داشت .
رای مورخ 23/12/45شورا:
"ثبت انتقالنامه رسمی دردفتراملاک اشکالی ندارد".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول - هرچندملک موردانتقال به زوجه ازطرف زوج درحین انتقال جز املاک ثبت نشده بودلکن درهمین وضع نیزبه دستورماده 88 قانون ثبت سند رسمی انتقال درحق متعاقدین وقائم مقام آنان (مانندورثه متقاضی ثبت ) معتبراست علیهذاجلب اقرارورثه (بشرح رای هیات نظارت )ضرورت ندارد.
مقصودشوراازثبت انتقالنامه رسمی دردفتراملاک این است که سند مالکیت هم به زوجه داده شودواصلاح سندمالکیت صادرشده وثبت دفتراملاک به تبع مفادسندانتقال رسمی اشکالی ندارد.
(رای بالاشبیه رای 236-242است ومخالف آرا237-238)
دوم - نظرهیات نظارت تلویحااین بودکه درصورت عدم تحصیل اقرار جمیع ورثه اصلاح سندمالکیت صادرشده مشمول ذیل ماده یک لایحه اشتباهات ثبتی است وزوجه بایدبه دادگاه مراجعه کند.
سوم - مدلول سندمالکیت ازحیث اینکه متقاضی ثبت رامالک میشناسد بامفادسندانتقال همان ملک به زوجه متقاضی تعارض داردوسندانتقال مقدم است .
چهارم - عملیات ثبتی بنام کسی جریان یافته که به اقتضاسندانتقال مذکورمالک نبوده است ازنظرشوراوبموجب رای بالااین عملیات صحیح است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 295-296
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
58
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
239
تاریخ تصویب :
1345/12/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :