جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


رای شماره : 240 - 12/09/1343

رای شورای عالی ثبت
دولت سه قطعه زمین راباسه پلاک تقاضای ثبت کرد.تحدیدحدودبدون ذکر طول ابعادصورت گرفت .سپس هرسه قطعه باهم وباقیداینکه مساحت جمیع آنها2408متراست باسندرسمی به دیگری منتقل شد.سپس نقشه برداری بعمل آمد وطول ابعادمعین گردیدوسندمالکیت بنام منتقل الیه صادرشد.
ازحدودفعلی که برابرباحدودمذکوردرصورت مجلس تحدیدحدوداست مساحتی بدست می آیدکه ازمساحت مذکوردرسندمالکیت بالابیشتروازمساحت مذکوردرسندانتقال مذکور(که 2408متراست )کمتراست اطراف سه قطعه زمین مذکورخیابان قرارگرفته است وشهرداری هم تصدیق میکندکه اصلاح سند مالکیت مذکورمخل به حقوق اونیست .
رای مورخ 12/9/43شورا:
"درصورتی که ازاصلاح سندمالکیت کسی متضررنیست وشهرداری هم اعتراض ندارداصلاح سندمالکیت اشکالی ندارد".
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 296-297
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
58
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
240
تاریخ تصویب :
1343/09/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :