جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


رای شماره : 403 - 11/11/1345

رای شورای عالی ثبت
ثبت محل اعلان کردکه اداره اوقاف وبانو(ح )مدعی تصرف سه دانگ مشاع قریه ای هستندکه هریک ازآنهامختص خودمیداندوهرطرف هم گواهانی داردو ترجیح مستندیکطرف بردیگری برای پذیرش تقاضای ثبت ازاومقدورنیست . پس ازصدوردستورطرح درشوراوملاحظه بنچاقهای اداره اوقاف درتاریخ 11/11/45رای داده شد:
"قبول درخواست ثبت ازاوقاف اشکال نداردمدعی حق میتوانداز اعتراض استفاده کند".
***
شرح - شهودملک وشهودوقف ،متعارض بودندوترجیح یکی بردیگری مقدورنبودلکن بنچاقهائی که ازطرف وقف ارائیه شدمرحج واقع شدوبه همین جهت ازاداره اوقاف تقاضای ثبت قبول شد.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 527-528
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
66
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
403
تاریخ تصویب :
1345/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :