جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


رای شماره : 404 - 23/08/1346

رای شورای عالی ثبت
قریه ای درتاریخ 1321تا1324موردتقاضای ثبت واقع ودرسال 1323 تحدیدحدودشداعتراض به اصل وحدودنشد.اداره دارائی مدعی وجودموات در موردتقاضابودتحقیقات محلی دراین باره نشان دادکه اراضی قریه مذکورسه گونه است :
الف -اراضی مزروعی که آثارمتقاضی درآن روشن است .
ب -اراضی دشتکاره که به لحاظ وضع بارندگی موضع کشت دیم است .
ج - بوته زارع مزرعه (حریم مزرعه )که مکمل انتفاعات است واگر دیگران بخواهندازآن منتفع شوندبهره مالکانه به متقاضی میدهند.لذادعوی دارائی دراداره ثبت قابل ترتیب اثردانسته نشد.
درسال 1336عده ای تقاضای ثبت قطعه زمینی رابعنوان دیمزارومتصرفی وموروثی خودبعنوان ازقلم افتاده کردندکه نماینده درتاریخ 30/11/36محل رادیدونوشت موردتقاضاداخل درمحدوده قریه مزبوراست .درتحقیقات محلی که متقاضی ثبت قریه حاضرنشده بودتصرف فعلی متقاضیان اخیرقطعه زمین مذکوراحرازشد.
رای مورخ 23/8/46شورا:
"باتوجه به رسیدگی هائی که بعمل آمده وازنظرتعارض درتصرف ،تقاضای ثبت قریه ....نسبت به قسمتی که درتصرف متقاضیان ثبت بعنوان بندسار معرفی شده است باطل میشودوقبول تقاضای ثبت ازمتقاضیان مزبورمانعی نداردذینفع میتواندازحق اعتراض استفاده کند".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول - حریم ده به تبع خودده قابل ثبت است ولی متقاضی ثبت جزاستفاده حریمی استفاده دیگرنمی تواندازآن بکندومقررات احیاموات بارعایت حق حریم صاحب حریم همیشه درآن اعمال میشودوتقاضای ثبت اخیرفرضاکه در قسمت حریم قریه صورت گرفته باشدآنهم بعدازتحدیدحدودوجهی نداردزیرا تقاضای اخیردست کم حق حریم صاحب حریم راازبین میبرد.
دوم - باتوجه به آرا361-362-365-366تا368و371و375 گذشت مواعد اعتراض مانع رسیدگی شورانیست ورای 404هم طبق همان آراصادرشده است در این صورت بایدمدارک خریک ازدومتقاضی قبلی وبعدی راسنجیدویکطرف را رجحان نهاد:
مدارک متقاضی اولی عبارت است از:
1- معرفی مزرعه دردفترتوزیع بنام او(ماده 6نظامنامه قانون ثبت ).
2-استشهادیه
3- تصرف درمزرعه که عرفاتصرف درلواحق آن (ازجمله حریم )محسوب است .
4- دادنامه رفع مزاحمت به زیان متقاضیان بعدی .
مدارک متقاضیان اخیرتصرف واستشهادیه است .بنابراین بارجحان مدارک متقاضی اول وسبق تقاضای اوونشرآگهی نوبتی وتحدیدی وتحدیدحدودو عدم اعتراض به موقع ،قبول تقاضای اخیرخالی ازدشواری نیست وازتسری این رای به مواردنظیربایدخودداری شود.
سوم - درحرحال شوراتقاضای ثبت نخست راتقاضای ثبت مال خودومال غیرباهم ،دانسته ونظیرموردآرا381-387عمل کرده یعنی تقاضارافقط نسبت به ملک غیر،ابطال کرده است نه نسبت به همه موردتقاضا.(رای 387دیده شود)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 528-530
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
66
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
404
تاریخ تصویب :
1346/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :