جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.تاریخ :20/6/1378 شماره دادنامه :257 کلاسه پرونده 77/59

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 47 لایحه قانونی استخدام کشوری از یک ماه مرخصی در هر سال با دریافت حقوق و فوق العاده های مربوط به عنوان یکی از حقوق استخدامی مستخدمین رسمی مشمول آن قانون تبیین و تثبیت شده و در تبصره ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 مجلس شورای اسلامی برخورداری از حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده ویا احتساب آن جزء سابقه خدمت از لحاظ تعیین حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی علی الاطلاق و بدون قید و شرط و هرگونه محدودیتی ازحیث مدت تجویز و تصریح گردیده است ، بنابراین ماده 9 آئین نامه مرخصی ها که برخورداری از مرخصی استفاده نشده را نتیجتا" مقید ومحدود به مدت معین کرده است مغایر قانون تشخیص داده می شود وبه استناد قسمت دوم ماه 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0 و با ابطال ماده مذکور موضوع بخشنامه شماره 101/710/100مورخ 19/4/1373 وزارت آموزش و پروش هم قهرا" باطل و کان لم یکن اعلام می شود0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی

* سابقه *

شماره ه/ 77/59 20/8/1378
تاریخ :20/6/1378 شماره دادنامه :257 کلاسه پرونده 77/59
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای قربانعلی سعیدی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 9 آئین نامه مرخصی ها و بخشنامه شماره 101/710/100 مورخ 19/4/1373 وزارت آموزش وپرورش

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، برابرماده 47 قانون استخدام کشوری قانونگذار به طور مطلق به کارکنان دولت حق استفاده از یک ماه مرخصی استخقاقی را در سال با استفاده از حقوق و مزایا داده است ، لیکن در هنگام تدوین آئین نامه اجرائی ، هیات دولت بدون توجه به اطلاق عام قانون قابل به تفسیرگردیده و برابر ماده 9 آئین نامه مرخصی هاوهمچنین بخشنامه شماره 101/710/100 مورخ 19/4/1373 معاونت مالی واداری وزارت آموزش و پرورش چنانچه مستخدمی به دلایل مختلف موفق به استفاده از مرخصی استحقاقی خود نشود مازاد بر پانزده روز آن غیر قابل ذخیره اعلام و به زیان مستخدم حذف می شود0 لذا با عنایت به اطلاق عام قانون درخواست ابطال مفاد ماده 9 آئین نامه مرخصی ها و بخشنامه مذکور رامی نماید0 مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001/45399 مورخ 23/7/1377 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 10862/53/1 مورخ 8/7/1377 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نموده اند0 در نامه مذکور آمده است در ماه 47قانون استخدام کشور یدر خصوص ذخیره مرخصی استحقاقی حکمی پیش بینی نشده است لذا طبق ماده 6 آئین نامه مرخصی ها موضوع مواد47و48و49 قانون استخدام کشوری مصوب 22/7/1346 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن مستخدم اساسا" باید از مرخصی استحقاقی مستخدم نتاند از مرخصی استحقاقی زاید بر15 روز استفاده نماید، مرخصی مودر نظر دخیره خواهد شد0 بنابراین ماده 9 آئین نامه مورد بحث در جهت حفظ حقوق مستخدمین می باشد و همانطور که شاکی در برگ دادخواست خود اعلام داشته ماده 47 قانون استخدام کشوری صرفا" راجع به میزان مرخصی استحقاقی سالانه است و طبق ماده 50 قانون مزبور ترتیب تحصیل مرخصی های موضوع مواد47و48و49 قانون یاد شده بموجب آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد معین می شود0 بنابراین آئین نامه مرخصی ها به استناد ماده 50 مزبور به منظور تسهیل اجراء وتشریح مواد مذکور در قانون مزبور به تصویب هیات وزیران رسیده است ودر صورتی که هیات وزیران مجاز به ذکر احکامی در خصوص نحوه اجرای مواد 47و48و49 مورد بحث نمی بود، هیچیک از مواد مزبور عملا" قابلیت اجرائی نمی داشتند0 بنابراین ترتیب مندرج در ماده 9آئین نامه مزبور عملا" قابلیت اجرائی نمی داشتند0 بنابراین ترتیب مندرج در ماده 9 آئین نامه مرخصی که با توجه به اختیارات حاصله از ماده 50 یاد شده به تصویب هیات وزیران رسیده است وفق مقررات مربوط می باشد0 مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 1/22797/710 مورخ 23/9/1377 اعلام داشته اند، در اجرای ماده 9 آئین نامه مرخصی ها هیچ مستخدمی به اختیار نمی تواند در هر سال بیش از 15 روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود را دخیره نماید و هرگاه از بقیه مرخصی مذکور به اختیار استفاده نکند مدت زائد بر15 روز ذخیره نخواهد شد که در راستای ماده مزبور معاون وقت اداری و کارکنان مبادرت به صدوربخشنامه شماره 101/710/100 مورخ 19/4/1373 نموده است که از تاریخ اجرای آن مخالفت با مرخصی استحقاقی مستخدمین تا پانزده روز موردی نداشته و به تبلع آن حداکثر مرخصی ذخیره سالیانه کارکنان پانزده روز می باشد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدرو رای می نماید0


مرجع :
روزنامه رسمی کشور شماره 16003 مورخ 13/11/1378

30
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
257
تاریخ تصویب :
1378/06/20
تاریخ ابلاغ :
1378/11/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :
تهاتر