جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


رای شماره : 405 - 16/12/1345

رای شورای عالی ثبت
تقاضای ثبت دوقریه به ترتیب درتاریخ 4/8/1309و1/7/1310ازطرف اشخاص بعمل آمده که تحدیدحدودهردودرتاریخ 5/4/1310و19و20/11/1315 صورت گرفت (درزمان حکومت آئین نامه قانون ثبت مورخ 16/11/1311).
سپس کارخانه ای که درآن قریه واقع شده بودشکایت کردکه موقع تحدید، موردتصرف کارخانه ازعرصه مستثنی نشده است وبعلت وقوع تحدیددرثبت عادی بایدماده 82آئین نامه قانون ثبت مصوب 1317رعایت می شدکه نشده است کارخانه مدعی احیاموات بوده وبه استنادبعضی مدارک که موردتکذیب طرف است .تصرف خودرامقرون به زمان تحدیدحدودقرامذکورمیداندولی طرف او تاریخ تاسیس کارخانه وتبعاتصرفات آنرامربوط به بعدازتحدیدحدود دانسته است واوضاع واحوال وقرائنی راهم نشان داده است که بدون رسیدگی قضائی نمی توان درباره آن نظرداد.بهرحال چون سوابق تصرفات طولانی کارخانه ازیکطرف واوضاع واحوال قضیه ازطرف دیگرمانع ازاین بودکه اداره ثبت بدون رسیدگی قضائی بتواندمالکیت یکطرف رامنجزامشخص کندووقوع اشتباهاتی درآگهی هاهم متصوربودپس ازطرح قضیه درهیات نظارت وشکایت ازآن درتاریخ 16/12/45شوراچنین رای داد:
"باملاحظه پرونده وتوجه به جریان کاروگزارش های مربوطه وقرارداد تنظیمی باسابقه تصرفات ممتده کارخانه دراراضی موردبحث ،حل اختلاف محتاج به رسیدگی واعمال نظرقضائی است ذینفع میتواندبه دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول - دراین موردنیزمانندرای 404وآرادیگرپس ازانقضامواعد اعتراض ،رسیدگی شوراصورت گرفته است .
دوم - رسیدگی به تعارض درتصرف ،پس ازتحدیدحدودصورت گرفته است .(رای 404)
سوم - تشخیص اینکه بایدبه تصرف کدامیک ازطرفین منازعه در ادارات ثبت ترتیب اثرداده شودگاهی بدون رسیدگی قضائی میسرنیست در اینصورت تاصدورحکم نهائی دردادگاه اقدامی برای اداره ثبت مقدورنیست .

مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 530-531
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
66
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
405
تاریخ تصویب :
1345/12/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :