جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


رای شماره : 406 - 09/08/1346

رای شورای عالی ثبت
شخصی نخلستانی رابه فرزندصغیرخودصلح کردوبرادرخودراوصی براو قرارداد.وصی نخلستان رابنام خودباسندرسمی به دیگری فروخت .سپس مقررات ثبت عمومی به معرض اجرنهاده شدوشماره گذاری بنام وصی انجام گرفت .بعدازگذشت 17سال ازتاریخ آغازثبت عمومی ،خریدارنخلستان تقاضای ثبت آنرابنام خودکردومدارک اوسندرسمی خریدواستشهادیه وتصرف بودولی نماینده که به دیدن محل رفت اورامتصرف ندیدوبایع هم اقرارکردکه وصی بوده وتصرف ومالک بودن برادرزاده خودراتصدیق کردوخریدارمذکوردر تحقیقات محلی ازآوردن گواهان خودامتناع ورزید.وصی مذکورهمچنین معرفی نخلستان رادردفترتوزیع بنام خوداشتباه دانست .ثبت مذکورراجع به اینکه ازچه کسی بایدتقاضای ثبت رابپذیرد:ازمتصرف که فرزندمصالح ومولی علیه وصی مذکوربوده است یاازخریدارملک ،کسب دستورکرد.
رای مورخ 9/8/46شورا:
"قبول تقاضای ثبت ازمتصرفین بعنوان مالکیت بشرح گزارش اشکالی نداردخریداروهرکس دیگرادعائی داردمیتواندازحق اعتراض استفاده نماید".
* سابقه *

***
شرح - هرچنداقراربایع (وصی )به ضررخریداراثری نداردولی به نفع مولی علیه سابق اواست که فعلامتصرف ملک است .خریدارهم تنهامدرکی که داردسندخریداست که طبق ماده 88 قانون ثبت نسبت به ثالث (که متصرفین کنونی ملک ومالکان واقعی هستند)اثری ندارد.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 531-532
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
66
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
406
تاریخ تصویب :
1346/08/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :