جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


تاریخ : 26/10/1378 شماره دادنامه : 367 الی 378

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه در ماده 14 قانون بیمه بیکاری مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که ( آئین نامه اجرائی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار واموراجتماعی وسازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید). بنابراین مصوبه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 سازمان تامین اجتماعی که تحت عنوان دستورالعمل اجرائی با تعیین ضوابط و قواعد خاصی درباب برخورداری از حق بیمه بیکاری در واقع و نفس الامر در حد قانون و آئین نامه اجرائی نموده است خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده می شود و مصوبه مذکور مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی

* سابقه *

شماره ه/78/207 الی غیر 2/11/1378
کلاسه پرونده :78/78207/78208/78214/78215/78220/78278/286 78/78322/78328/78375/378
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : آقای محمدعلی محمدی جمالوئی ، مدیر گروه بازرسی وزارت کار تامین احتماعی و بیمه های همگانی سازمان بازرسی کل کشور، آقای جهانگیر قاسمی ، آقای اسماعیل نوروزی ، آقای ایزد آزادی ، آقای حسن نظری بابلی ، آقای اقبال گشکی سنجابی ، آقای علی مختاری آقای جمانارویی ، آقای حبیب الله راستگوییان وآقای عباس نریمانی 0 موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/78 سازمان تامین اجتماعی 0

مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی خلاصتا" اعلام داشته اند، مفاد بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 برخلاف قانون اساسی در باب حق مساوی اشتغال و تامین اجتماعی برای کلیه آحاد کشورو نیز مخالف با قانون بیمه بیکاری ، مواد 321و4 ماده 7 و تبصره آن و ماده 11و14 که مرجع تصویب آئین نامه بیمه بیکاری صرفا" هیات وزیران می باشد، و همچنین مخالف با آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری مصوب 12/10/1369 هیات وزیران می باشد0 بنابه مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 669/500 مورخ 18/1/1378 معاون فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی را دارد0
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14958/د/7100و14959/د/7100 مورخ 16/10/1378 اعلام داشته اند، بموجب ماده 7 قانون تامین اجتماعی قانونگذار استفاده از مستمری بازنشستگی را مشروط به داشتن حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه و رسیدن به سن 60 سال تمام دانسته و از سوی دیگر بموجب تبصره ذیل بند الف ماده 7 قانون بیمه بیکاری افراد مسن مشمول قانون مزبور که دارای 55 سال سن و بیشترمی باشند و مادامی که مشغول به کار نشده اند می توانند تا رسیدن به سن باز نشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند با در نظر گرفتن اینکه مقررات مزبور مکمل یکدیگرند و مقررات علی القاعده باید بصورت یک مجموعه هماهنگ مورد توجه و تفسیر قرار گیرند به وضوح روشن است که بعارت تا رسیدن به بازنشستگی در تبصره اخیرالذکر مفید این معناست که غیر از شرط سن که صریحا" مستثنی شده شرط دیگر (حداقل 10سال سباقه پرداخت حق بیمه ) لزوما" باید حاصل باشد چه در غیر این صورت به این نتیجه نامطلوب خواهیم رسید که فرد55 ساله بیکار شده تا رسیدن به سن 60 سالگی از بیمه بیکاری برخوردار ودر سن مزبور محروم از حقوق بازنشستگی باشد که مسلما" با هدف مقنن سازگاری ندارد0 این ناهماهنگی متضمن نوعی تبعیض نیز هست بدین معنا که ب تعبیر شاکی فرد55 ساله ای که فقط شش ماه حق بیمه پراخته با فرد55 ساله ای که ده سال یا بیشتر اقدام به پرداخت حق بیمه نموده است به یک میزان از بیمه بیکاری برخوردارخواهند شد که این تبعیض و توالی غیر متعارف از قانونگذار بعید و بلکه غیر ممکن است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدون وروساء و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی کشور شماره 16012 مورخ 24/11/1378

30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
378
تاریخ تصویب :
1378/10/26
تاریخ ابلاغ :
1378/11/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :