×

تحدیدحدود ملکی که پس از تقاضای ثبت ،شارع آنرا دوقسمت کرده است تقاضای ثبت درحالیکه انتقال مورد تقاضا کافی است وجهی ندارد

تحدیدحدود ملکی که پس از تقاضای ثبت ،شارع آنرا دوقسمت کرده است تقاضای ثبت درحالیکه انتقال مورد تقاضا کافی است وجهی ندارد

تحدیدحدود-ملکی-که-پس-از-تقاضای-ثبت-،شارع-آنرا-دوقسمت-کرده-است-تقاضای-ثبت-درحالیکه-انتقال-مورد-تقاضا-کافی-است-وجهی-ندارد
رای شماره : 377 - 11/07/1346

رای شورای عالی ثبت
شخصی درتاریخ 28/1/1314تقاضای ثبت ششدانگ زمینی راتحت پلاک 1334به مساحت تقریبی 190من (یا13585مترمربع )نمود.آگهی های نوبتی بدون ذکرمساحت منتشرشدوتحدیدحدوددرتاریخ 11/12/1314به عمل آمدومستدعی ثبت مفادادرصورت مجلس تحدیدچنین توضیح دادکه :"چون درموقع تحدیدحدود جاده تهران ملک مرابه دوقسمت کرده است که بایدقسمت مجاورقریه فلان و فلان باشماره دیگری موردتقاضای ثبت قرارگیرد(ماده 8 نظامنامه قانون ثبت )تحدیدحددقسمتی راکه فعلاتحدیدشده تصدیق دارم ".سندمالکیت این قسمت که تحدیدشددرتاریخ 18/6/35صادرگردیدوباوجوداینکه ملک مذکور دراظهارنامه به دوقسمت تقسیم شده بود.مساحت ملک موردسندمالکیت مزبورزائدبر13585مترمربع است و1177مترنسبت به ملک مذکوردراظهار- نامه اضافه مساحت دارد!معذلک متقاضی مذکورتقاضای ثبت قسمت دیگر زمین خودراکه درسمت دیگرجاده افتاده بوددرتاریخ 15/1/1315کرد. اظهارنامه آن بعنوان ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 1400من به پلاک 4651قبول شدپس ازنشرآگهی های نوبتی سه فقره واخواهی بعمل آمدکه به دادگاه ارسال شدوبعدهاهرسه راپس گرفتند.
تحدیدحدودبدون حضورمهندس ونقشه برداری انجام شد(ماده 75اصلاحی آئین نامه قانون ثبت -آرا360-361-362)بعدانقشه برداری شده ومساحت ملک را96739متربرآوردکردند.علاوه براین تمام پلاک 4651داخل درمحدوده پلاک 1-4460واقع شده است که پلاک اخیریندمالکیت داردومالک ،سند مالکیت خودراتسلیم کرده است تابه نفع متقاضی پلاک 4651اصلاح شود.
رای مورخ 11/7/46شورا:
"ازنظراینکه برحسب گزارش ،درخواست زایدبرآنچه که قبلاتقاضای ثبت شده بودپذیرفته شده است درخواست ثبت اخیربه پلاک شماره 4651باطل میشودقبول تقاضای ثبت ازمتصرف قانونی برطبق مقررات مانعی ندارد".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول - متقاضی درحین تقاضای ثبت پلاک 2334اقرارکرده است که مساحت ملک موردتقاضای اورویهم رفته 13585مترمساحت داردوسندمالکیت اوزائدبراین مقدارراشامل است .بااخذبه اقرارش نمی تواندبعنوان تتمه همان زمین به پلاک دیگرتقاضای ثبت کند.
دوم - موردپلاک 4651داخل درمحدوده سندمالکیت مالک پلاک 1-4460 است وراهی جزانتقال محدوده پلاک 4651توسط مالک پلاک 1-4460به متقاضی مذکورنیست دراینصورت ملکی که یکبارصحیحاجریان ثبتی آن زیرپلاک 1-4460 پایان یافته دوباره قابل تقاضای ثبت نیست ورای شوراازاین حیث قابل تامل است ولی ازنظرابطال تقاضای وی اشکالی ندارد.
(رای 456)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 492-494
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
64

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 377

تاریخ تصویب : 1346/04/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.